Information om bådpladser

I Silkeborg Kajakklub oplever vi en stigende efterspørgsel efter at få en privat kajakplads i klubben, og meget få pladser der bliver ledige.

På generalforsamlingen den 13. marts 2019 er der derfor vedtaget nye retningslinjer for private bådpladser. Silkeborg Kajakklub vil med de nye retningslinjer nedbringe ventelisten ved at forbeholde de private bådpladser til aktive kajakroere.

Derudover arbejder bestyrelsen på, at der i 2019 bliver etableret nye private bådpladser.

Private både i klubben skal ifølge retningslinjerne være forsynet med et årsmærke, og dette skal være synlig placeret på kajakken. Dette sikrer også, at DKF´s sikker­hedsregler imødekommes, hvad angår mærkning af kajakker til identificering.

Årsmærket sørger hver afdeling for at påføre kajakkerne, når opkrævningen er sket hvert år den 1. november.

Nederst på siden kan du tilmelde dig ventelisten såfremt du ønsker få en privat bådplads.

Herunder følger de nye retningslinjer.


Retningslinje for private bådpladser i Silkeborg Kajakklub 

Silkeborg kajakklub har private bådpladser i motions-, kap- og poloafdelingen. Hver afdeling er bemyndiget af bestyrelsen til at træffe beslutning om tildeling og ophør af private bådpladser. Bådpladsudvalget har ansvaret for private motionskajakker, kapudvalget for private kajakker i kapafdelingen, og poloudvalget for private kajak­ker i poloafdelingen. Den enkelte afdeling råder over følgende porte/bådplad­ser til private bådpladser i Silkeborg kajakklub:

Motionsafdeling: Port 8, 9, 10, 11, 14, 18, samt bådpladserne 2205 – 2015 og 2217 i port 22.

Kapafdelingen:    Port 1 undtaget de 3 nederste motionspladser. Port 15, 16, 17, 20, 21, samt 4 k4 pladser i port 22. Undtaget er de 3 nederste båd­pladser i hver af portene 15, 16, 17, som reserveres til havkajakker. Søsportens hus undtaget 6 motionsbåd­plad­ser til klubkajakker. Desuden råder kapaf­de­lingen over de øverste pladser i alle porte, beregnet til maraton/­gæ­ste­pladser.

Poloafdelingen:   Port 19 og pladserne på loftet over værkstedet.

Tildeling og ophør af private bådpladser besluttes efter følgende retningslinjer:

Tildeling af bådpladser.
Ledige pladser i motionsafdelingen tildeles efter en venteliste, som er tilgængelig og synlig på klub­bens hjemmeside.
Ventelisten er for aktive medlemmer, som ror min. 300 km. om året. Tildeling af pladser sker efter hvor lang tid medlemmet har stået på ventelisten.
Medlemmer i motionsafdelingen kan kun have én k1-bådplads.
Klubbens IPP3 instruktører kan tildeles en bådplads uden for venteliste. Når instruktøren stopper som klubinstruktør ophører bådpladsen. 

Betaling for pladsen
Privat båd på godkendt bådplads skal være forsynet med SK årsmærke, som koster 300 kr. pr. år. Maraton-/gæstebådpladser og polopladser 150 kr.
Overskud fra salg af årsmærker opspares på en bådplads konto, som skal være med til vedligeholdelse og udbygning af klubbens bådpladser. Kontoen er omfattet af klubbens vedtægter vedr. regnskab.

Ophør af plads.
Ved manglende indbetaling af kontingent eller pladsgebyr anses båden som inaktiv.
Private både i motionsafdelingen, som bruges mindre end 300 km. om året, anses som inaktive. Særlige om­stændigheder som f.eks. sygdom eller rejse kan fritage kravene et enkelt år.
Kravet kan endvidere fraviges, hvis der ikke står nogen på venteliste.
Brugere af motionsbådpladser er pligtige til at registrere roning på Rokort.dk, og registre­ring gælder kun roning i regi af klubbens ro reglement.
Registrering på Rokort.dk skal ske separat for de enkelte ture.
Inaktive både lægges på eksternt lager, hvis båden ikke er afhentet en måned efter skriftlig henvendelse til ejer, på mail eller brev. Evt. nødvendige omkostninger ved opmagasinering er for kajakejers regning. 

Opbevaring af personoplysninger i forbindelse med tilmeldinger på denne side er gældende i henhold til vores privatlivspolitik.