Referat af ekstraordinær generalforsamling, juni 2015. (incl notat)

Referat af ekstraordinær generalforsamling 2.

Silkeborg Kajakklub

afholdt den 17. juni 2015, kl. 20.00.

Åhave Allé 9B, 8600 Silkeborg.

 

Der forelå følgende dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent.

                             Bente Refslund blev valgt til dirigent.

                             Dirigenten indledte med at konstatere at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt, og at

                             Generalforsamlingen var beslutningsdygtig jf. vedtægterne.

                             Thomas Winther var referent.

                             Tilstede var 19 stemmeberettigede medlemmer.

 

  1. Orientering om baggrunden for den ekstraordinære generalforsamling.

  2. Orientering om økonomi i forbindelse med byggeprojekt, ved Claus Byskov.

Claus Byskov redegjorde for økonomien omkring evt. yderligere lånoptagning, og besvarede spørgsmål hertil.

  1. Godkendelse af evt. yderligere optagelse af lån til finansiering af byggeprojekt.

Den ekstraordinære generalforsamling godkendte Bestyrelsens forslag til evt. yderligere lånoptagning, og bemyndigede dermed Bestyrelsen til at hjemtage evt. yderligere lån til byggeriet.

11 stemte for og ingen imod, ingen ønskede ikke at stemme.

  1. Evt.

 

Underskrifter:                                                                                                                                                 Silkeborg,  17. juni 2015.

Jeanette Løvborg:                     __________________          Claus Byskov:                __________________

Carsten Vium Madsen:            __________________          Søren Slott:                    __________________

Kent Skovsager:                         __________________          Thomas Rask:                 __________________

Thomas Winther:                       __________________          Bente Refslund :          ___________________

 

Notat til støtte for beslutning om

igangsætning af byggeprojekt, Maj 2015

Baggrund

Generalforsamlings godkendelse af optagelse af lån

Den ekstraordinære generalforsamling afholdt November 2014 godkendte optagelse af 20 årigt 2%

obligationslån på 1.75 mio kr. til finansiering af byggeprojekt samt indfrielse af nuværende 5.4%

kontantlån med 4 års restløbetid. Beregninger fremlagt på generalforsamlingen viste, at klubbens

nettoudgift til hus ved gennemførelse af byggeprojektet bliver mindre end den aktuelle hus nettoudgift

(2014 tal).

Tilbud fra entreprenører på gennemførelse af byggeprojekt

Byggeprojektet fremlagt på den ekstraordinære generalforsamling i November 2014 har været sendt i

udbud. Vi modtog 3 tilbud. Carsten har arbejdet med entreprenøren der fremlagde det billigste tilbud

og fået indholdet af tilbuddet justeret således det er i overensstemmelse med den ønskede leverance.

Det reviderede tilbud lyder på 1.598 tkr incl moms. Optagelse af lån på 1.75 mio kr er derfor ikke

tilstrækkeligt til at gennemføre projektet.

Lånetilbud fra Nykredit på finansiering over 1.75 mio kr

Nykredit er blevet forelagt situationen med differencen mellem det tilbudte 2% obligationslån på 1.75

mio kr og tilbud fra entreprenør. Nykredit har tilbudt 8% Erhvervslån med 10 års løbetid på 0.4 mio tkr

til finansiering af likviditetsbehov over 1.75 mio kr.

Bestyrelsens vurdering af tilbud på byggeri og finansiering

Likviditets behovet er:

Tilbud fra entreprenør 1.600 tkr (inkl 94 tkr til uforudsete udgifter)

Indfrielse af eksisterende lån 570 tkr

Buffer til uforudseete udgifter 100 tkr

Udgifter ialt 2.270 tkr

Denne likviditet kan fremskaffes således:

Obligationslån provenu 1.750 tkr

Hensat til vedligehold 140 tkr (passiv på balance pr 31. Dec 2014)

Øvrigt realiserbart passiv 93 tkr (forældet kortfristet gæld på balance pr 31. Dec 2014)

Afsat i 2015 driftsbudget 100 tkr

Erhvervslån Nykredit 187 tkr

Finansiering ialt 2.270 tkr

 

Der er 3 mulige scenarier

1. Undlad at gennemføre byggeprojekt, og lad nuværende lån løbe til udløb

2. Reducer projekt ambitionsniveau således det balancerer med lån 1.75 mio som fremlagt på

extraordinær generalforsamling

3. Lån 1.97 mio som beregnet ovenfor (1.750 tkr som 2% obl låb og 180 tkr som 8% erhvervslån)

Hvert af disse scenarier er gennemregnet til at vise forløb af netto udgifter (dvs bruttoudgifter lokaletilskud)

til hus de kommende 10 år. vist nedenfor. Baseline er budget 2015. For alle

driftsudgifter (varme, vand, el, rengøring, forsikring, vedligehold) udgifter er indregnet en årlig stigning

på 1.5%.

 

Valg af scenarie 3 betyder:

● Fra 2022 vil nettoudgift til hus overstige 2015 niveauet. Ved extraordinær generalforsamling blev

fremlagt at udgifter (scenarie 2) ville være under 2015 niveau frem til 2025

● Årlig merudgift i scenarie 3 sammenlignet med scenarie 2 stiger fra 16 til 23 tkr i perioden 2016

til 2025

Ved optagelse af Erhvervslånet med variabel rente påtager klubben sig en risiko for stigende renter. En

beregning af effekt på nettoydelse på dette lån er derfor gennemregnet med rentestigning på 2% og 4%

i hele lånets løbetid.

Trods den variable rente, er klubbens nettoudgift kun marginalt påvirket af en stigende rente. Dette

skyldes at lokaletilskud dækker 65% af renteudgifter.

Bestyrelsens beslutning

Da resultat af ovenstående beregning er mere, men ikke væsentligt mere, gældsætning og driftsudgift

end godkendt på ekstraordinær generalforsamling beslutter bestyrelsen følgende handlingsplan:

1. Hjemtagelse af 1.750 tkr, 2% obligationslån snarest muligt

2. Igangsætning af bygge enterprise. Det er muligt at gøre dette uden at hjemtage Erhvervslånet

fordi 194 tkr er afsat til uforudseete udgifter (13% af de budgetterede byggeudgifter jf tilbud)

3. Få tilbud fra Nykredit på Erhvervslånet som er gældende i 6 måneder, men vi optager det ikke

før vi får brug for det

4. Parallelt med dette, afholdes extraordinær generalforsamling der godkender optagelse af

Erhvervslånet som tillæg til obligationslånet således, at bestyrelse har fuldstændig rygdækning

fra generalforsamling så ingen risikerer at påtage sig et bestyrelsesansvar

a. Hvis ja (som forventet), fortsæt med optagelse af Erhvervslånet når byggeriet viser vi

får behov for det, men søg også om mulighed for rentefrit lån hos DGI (op til 300 tkr)

b. Hvis nej, fortsæt byggeriet men de manglende 220 tkr skal finansieres i besparelse på

2015 og 2016 driften. F.eks. ved at opsige rengøringsaftale og udkommandere

rengøringshold, og reduktioner i klubtilskud til aktiviteter