Arbejdsdsdag 12. november!

Vi har ventet på at de fleste blade ville falde af inden dagen.

Vi kan ikke vente meget længere!

Derfor:

Arbejdsdag i klubben - søndag den 12. november 2017

Havearbejde-esbjerg-745x290.jpg

 

Så er det igen tid til at få shinet og ryddet op i ALLE kroge - og hvis vi alle gir’ en hånd med, går det lettere.

ls.jpg

 

Mød op til rundstykker og kaffe mv. kl. 09.00.

0bf7819c3cf97325bf4b00a71d03f35a.jpg

Vi ”smøger ærmerne op” fra kl. 09.30 til ca. 14.00, hvorefter klubben er vært for en sandwich / pizza eller lignende.

Skriv dig på et af arbejdsområderne - Tilmeldingssedlen bliver hængt op på opslagstavlen

banner_sidebar_tilmeld.png

…… blot så vi véd hvor mange rundstykker der skal ”bages” ;)

 

De fremmødte vil - alt efter hvor mange, der tropper op - blive inddelt i arbejdsgrupper / hold til de forskellige områder (1-6)

problem-stilling.jpg

Referat af bestyrelsesmøde 3 2017.

REFERAT

Bestyrelsesmøde 3 – 2017 2018 Silkeborg Kajakklub.

Mandag d. 12. juni  2017, KL. 17.30 – 21.00                              

STED:  Klubben.

Afbud:  Ingen!

 

1)      Referat og dagsorden godkendt.

2)      Information fra formanden.

·         Klubben er blevet tilbudt at kunne overtage forskellige møbler/inventar til Søsportens Hus, fra SIF´s gamle lokaler på det gamle stadion. Rune og Lars har kigget på mulighederne. Vi får tilsagn på ønskerne snart.

·         Skal klubben pyntes op til festlighederne i forbindelse med Ildfestregattaen. Hvis du vil give en hånd med så kontakt Rune.

·         Kommunen opsætter aluminiumsskilt til Søsportens Hus.

·         Silkeborg Kommune støtter indvielsen af Søsportens Hus i forbindelse med UNM Sprint lørdag d. 5. august kl. 12.00, hvor Borgmester Steen Vindum (V), Ole Tikjøb (DKF), og Formand Rune Dreier Kristensen holder korte taler.

·         Regulativet for brugen af Silkeborg Langsø bliver ændret, så der nu bliver bedre muligheder for træning, og for at kunne afholde større stævner i fremtiden. De nærmeste naboer til Søsportens Hus (beboerne på Sølystvej) har været meget samarbejdsvillige, så det skal vi huske når vi færdes på grunden, altså vise så meget hensyn til dem, invitere dem, og byde på kaffe/kage eller lign. når vi afholder arrangementer. Selvfølgelig også gratis entré.

3)      Temadrøftelse om materiel og bygninger blev udsat til et kommende møde.

4)      Drøftelse af ønske fra Karen Boel om betalt klubtøj til instruktører og trænere.

·         Bestyrelsen er generelt enig i at de mange timers frivillig instruktør/træner indsats skal ”belønnes/påskønnes”. Hvis ønsket fra Instruktionsudvalget og de mange frivillige trænere er tøj, arbejder vi gerne videre med at finde mulighed for det.  Bestyrelsen vurderede, at det samlet set vil blive en udgift på ca. 50 – 60.000,- . Den svære opgave bliver at sætte navn på hvem der skal have, og især hvem der ikke skal.

·         Det budget der blev godkendt på generalforsamling, giver ikke mulighed for at vi kan gøre ret meget på denne front. Men vi tager det med på budget 2018. Husk at vi kun kan bruge pengene én gang J.

·         Beslutning blev at Rune kontakter Bente Refslund for at sikre, at det er et ønske fra instruktørerne.

5)      Klubbens største arrangement i år bliver UNM Sprint, d. 5. og 6. august.

De fleste aftaler er ved at være på plads, men det er helt afgørende vigtigt at så mange som muligt rækker poten i vejret og melder sig til at hjælpe Lars og Co.

Der er mange opgaver op til stævnet, men også under og efter stævnet.

https://silkeborg-kajakklub.org/nordicsprint2017

Robanerne skal fx være fjernet senest 3 dage efter stævnet pga. forberedelserne til Ildfest Regattaen, for blot at nævne én af de mange store opgaver stævneudvalget håber på Jeres opbakning til.

Kontakt meget gerne Lars direkte på mobil 2191 3624 eller på mail: lars.d@ofir.dk

6)      Betaling af kontingent for 2017!

a.       Vores adm har d. 8 juni udsendt rykker for kontingentbetaling til 120 ”medlemmer”

Det er ikke i orden!

Er du i restance når du læser dette, så gør os den tjeneste at få betalt, eller i det mindste give os besked, hvis du ikke længere ønsker at være medlem af klubben.

 

7)      Udskiftning af vindskeder.

Udskiftningen foretages af Brædstrup Tømrerforretning A/S, og går i gang i nær fremtid.

8)      Efterårets oprydningsdag blev aftalt til d. 12. november 2017

Vi håber på din opbakning på denne dag, og vi glæder os til at give kaffe og morgenbrød mv, og selvfølgelig noget at spise når vi er færdige, vi står inde for kvaliteten af maden, -måske man bliver udsat for Mormormad fra Hotel Himmelbjerget, som mange gør ved klubbens sponsorløb. (Så bliver det ikke meget bedre!!)

Vel mødt, der er altid noget der kan laves.

Lars Liebst, (dir. for Tivoli). “ TIVOLI bliver aldrig færdig!”.

Det gør SK heller ikke, men støt din klub, uanset du bruger den hver dag eller kun en gang imellem.

9)      Dato for standerstrygning blev aftalt til d. 30. september 2017.

·          Invitation kommer senere.

Se info på hjemmesiden / FB senere.

10)   Vi arbejder på at gøre noget ved vores hjemmeside

Første step bliver, at vi afholder en mini-kursusdag, for os mange ukyndige, der som denne redaktør gerne vil lære mere.

Som også gerne vil bruge et par timer på at vedligeholde og opdatere vores mange informationer, -vi skal huske at vi er mange aktive, og at det kræver mange ”hænder”.

Er du interesseret i at være med til dette ”minikursus” så skriv til Thomas Winther på twinther@webspeed.dk , så vil han forsøge at arrangere et par timer med rigeligt kaffe og kage, hvor du vil få en intro til hvordan man gør på vores model.

Du skal kunne medbringe og anvende din egen bærbare PC.

11)                        Regler for brug af rednings/svømmevest.

·         Reglerne er ret enkle, og det betyder at aktive, der ikke er fyldt 14 år altid skal bære rednings/svømmevest.

·         Det er op til den aktive og dennes forældre at sørge for at denne regel overholdes.

12)   Elever på vores Sommerskole som efter at have deltaget i Sommerskolen , ønsker at blive medlem af SK, skal naturligvis bestå svømmeprøven.

13)    Bestyrelsens ”møde og deltagelseskalender” ser pt således ud.

Kommende Bestyrelsesmøder og diverse aktiviteter:

      1. og 2. juli 2017, Silkeborg Regatta.

      5. august kl. 12.00, Indvielse af Søsportens Hus. (ifbm UNM 2017)

      5. og 6. august, NM Sprint, Søsportens Hus, Silkeborg Langsø.

14. august 2017, Bestyrelsesmøde 4.

 

      16. august 2017, Fejring af NM, EM og VM medaljer.

13. september 2017, Bestyrelsesmøde 5.

23. oktober 2017, Bestyrelsesmøde 6.

4. december 2017, Bestyrelsesmøde 7.

 Alle dage er mødetidspunkt for bestyrelsesmøderne kl. 17.30 – ca. 20.00.

Har du et punkt som du ønsker bestyrelsen skal behandle, så skal du sende et oplæg til twinther@webspeed.dk  senest en uge inden bestyrelsesmødet, så det kan nå at komme med på dagsordenen.

Vi holder normalt bestyrelsesmøderne i klubben, og sidder helst i Vikingestuen, men vi kan af praktiske årsager være flyttet til andet lokale, - især i perioden hvor der er instruktionsaftener.

Vi tilstræber, at kunne lægge et referat af mødet på hjemmesiden senest indenfor en uge.

Mail og mobil til Bestyrelsen 2017/2018.

Rune Dreier Kristensen:  rdk@silkeborg.dk,               2488 3945

Carsten V. Madsen:  cm@aarstiderne.dk  ,                2668 8227

Søren Slott:              soeren_slott@yahoo.dk  ,          2444 2074

Thomas Rask:          thr@styreg.com  ,                      3046 0431

Poul Helge Andersen: pha@pc.dk,                             5050 3311

Kent Skovsager:   kent.skovsager@gmail.com   ,      4160 4184

Thomas Winther(sekr.): twinther@webspeed.dk ,   2985 0928

Adm. ansvarlig: vakant

Suppleant: vakant.

Referat fra Bestyrelsesmøde 2 2017

REFERAT

Bestyrelsesmøde 2 – 2017 2018 Silkeborg Kajakklub.

Mandag d. 1. maj 2017, KL. 17.30 – 21.00                              

STED:  Klubben.

Afbud:  Thomas Rask (træning).

Inviteret til mødet:  Stævneudvalget v. Lars Damgaard og Janne Pretzmann.

1)      Dagsorden godkendt.

2)      Information fra formanden.

Klubben har mulighed for at kunne overtage møbler/inventar til Søsportens Hus, fra SIF´s gamle lokaler. Rune, Lars og Carsten er tovholdere på det.

3)      Stævneudvalget gav en grundig information om årets stævner.

Paradisløbet forventes afviklet med ca. 120 deltagere.

Silkeborg Regatta er i år over to dage, og derfor naturligvis med spændende nye tiltag.

Der kommer mere info herom snarest.

Klubbens største arrangement i år bliver UNM Sprint, d. 5. og 6. august.

Mange aftaler er ved at være på plads, men det er helt afgørende vigtigt at så mange som muligt rækker poten i vejret og melder sig til at hjælpe Lars og Co.

Der er mange opgaver, op til stævnet, men også under og efter stævnet.

https://silkeborg-kajakklub.org/nordicsprint2017

Robanerne skal fx være fjernet senest 3 dage efter stævnet pga. forberedelserne til Ildfest Regattaen, for blot at nævne én af de mange store opgaver stævneudvalget håber på Jeres opbakning til.

Kontakt meget gerne Lars direkte på mobil 2191 3624 eller på mail: lars.d@ofir.dk

4)      Udskiftning af vindskeder.

Bestyrelsen besluttede at iværksætte udskiftning af vindskeder på klublokalerne.

Udskiftningen foretages af Brædstrup Tømrerforretning A/S.

5)      Aktuelle reparationer i Huset.

Husformanden havde også den igangværende reparation af herreomklædningen på dagsordenen.

Den udvikler sig måske til også at omfatte dameomklædningen.

Hold øje med hjemmeside og Facebook, hvor Husformanden efter bedste evne forsøger at holde alle opdateret.

I skrivende stund er gulvet i herreomklædningen banket op, og der bliver opstillet en badevogn snarest muligt.

6)      Husformanden ønskede at drøfte hvorvidt der er økonomi i 2017 til at iværksætte en udvidelse af bådehallerne.

Med de iværksatte reparationer og disponerede vedligeholdelsesopgaver, der er igangsat og forestår, er der ikke økonomi til at påbegynde en tilbygning i 2017.

Gode kræfter i klubben har dog tilbudt at forsøge at søge fonde om støtte til en tilbygning, så vi kan få alle både under tag.

Søren Slott er tovholder på at få samlet de gode kræfter, og Husformanden laver et overslag over udgifterne.

7)      Handicapløbet er i gang igen, og havde i skrivende stund første start i går med mere end 50 startende.

Mette, Janne, Lene og Gitte vil være de kønne ansigter og benhårde, -men retfærdige startere og tidtagere i 2017.

HUSK at klubben giver pølser og sodavand den ANDEN onsdag i Maj, Juni og August måned.

Niels Rohde har tilbudt sin Grill-Bill ekspertise og vil være pølsevender de tre onsdage.

Pølser og tilbehør leveres naturligvis af vores gode sponsor Silkeborg Slagteren.

ALTSÅ :   Onsdag d. 10. maj,   14. juni, OG  9. august er der klubaften.

8)      Vi arbejder på at opdatere vores hjemmeside, og vi har et stort ønske om at vi måske kan blive lidt mere moderne med den.

Vi håber på, at vi kan få etableret et ”kommunikationsudvalg”, det lyder fint, - det er det såmænd ikke, men hvis du har erfaring/lyst til at kunne skrive på en hjemmeside og dele den til Facebook, så send lige en mail til Thomas Winther på twinther@webspeed.dk , så vil han forsøge at arrangere et par timer med rigeligt kaffe og kage, hvor du vil få en intro til hvordan man gør på vores model.

9)       Bestyrelsens ”møde og deltagelseskalender” ser pt således ud.

Kommende Bestyrelsesmøder og bestyrelsesaktiviteter:

1.       maj 2017, Bestyrelsesmøde 2.

6. maj 2017, standerhejsning og oprydningsdag.

7. maj 2017, Paradisløbet.

13. og 14. majDT1, Første afdeling af DM i Kajakpolo, Silkeborg Havn.

7. juni 2017, Sponsorløb, Søsportens Hus.

12. juni 2017, Bestyrelsesmøde 3.

      1. og 2. juli 2017, Silkeborg Regatta.

      5. august kl. 12.00, Indvielse af Søsportens Hus. (ifbm UNM 2017)

      5. og 6. august, NM Sprint, Søsportens Hus, Silkeborg Langsø.

14. august 2017, Bestyrelsesmøde 4.

      16. august 2017, Fejring af NM, EM og VM medaljer.

13. september 2017, Bestyrelsesmøde 5.

23. oktober 2017, Bestyrelsesmøde 6.

4. december 2017, Bestyrelsesmøde 7.

 Alle dage er mødetidspunkt for bestyrelsesmøderne kl. 17.30 – ca. 20.00.

Har du et punkt som du ønsker bestyrelsen skal behandle, så skal du sende et oplæg til twinther@webspeed.dk  senest en uge inden bestyrelsesmødet, så det kan nå at komme med på dagsordenen.

Vi holder normalt bestyrelsesmøderne i klubben, og sidder helst i Vikingestuen, men vi kan af praktiske årsager være flyttet til andet lokale, - især i perioden hvor der er instruktionsaftener.

Vi tilstræber, at kunne lægge et referat af mødet på hjemmesiden senest indenfor en uge.

 Mail og mobil til Bestyrelsen 2017/2018.

Rune Dreier Kristensen:  rdk@silkeborg.dk,               2488 3945

Carsten V. Madsen:  cm@aarstiderne.dk  ,                2668 8227

Søren Slott:              soeren_slott@yahoo.dk  ,          2444 2074

Thomas Rask:          thr@styreg.com  ,                       3046 0431

Poul Helge Andersen: pha@pc.dk,                             5050 3311

Kent Skovsager:   kent.skovsager@gmail.com   ,    4160 4184

Thomas Winther(sekr.): twinther@webspeed.dk , 2985 0928

Adm. ansvarlig: vakant

Suppleant: vakant.

Standerhejsning og let forårsoprydning d. 6. maj kl. 11.00 - ca 15.00. BEMÆRK NYT TIDSPUNKT !!

Sæson nr. 77 står for døren.

Det markerer vi

               lørdag d. 6. maj kl. 14.30

ved at hejse standeren og dermed få skudt den nye sæson i gang.

Efter formandens tale vil der være kaffe og kage til de fremmødte.

Vi står overfor en travl sæson.

Derfor vil der blive sat fokus på det, som kommer til at ske henover foråret og sommeren indenfor både motion, kap og polo.

 

Paradisløbet afvikles søndagen efter standerhejsningen.

Så for at klubben kommer til at se flot og sæsonklar ud mødes vi kl 11.00 til en let oprydning inden standerhejsning.

Til de fremmødte opryddere vil der være lidt forplejning.

Håber vi ses!

 

På vegne af bestyrelsen

Rune Dreier Kristensen

Referat fra Bestyrelsesudvalgsmøde 1 2017/2018

REFERAT

Bestyrelsesmøde 1 – 2017 2018 Silkeborg Kajakklub.

Mandag d. 23.januar 2017, KL. 17.30 – 20.00                              

STED:  Klubben.

Afbud: Søren Slott, Thomas Rask (træning), David Rytter Larsen (Frankrig).

1)      Dagsorden godkendt.

2)      Information fra formanden.

·         Formand foreslog at klubben arrangerer en uformel hyggeaften om fredagen i forbindelse med Ildfestregatta 2017.

Klubben vil være vært for fx lav-selv-burger og handicap-pølser, sodavand.

Man kan også selv tage drikkevarer med.

Kolde øl, og måske god vin fra vores sponsor Brdr. D vine www.dvin.dk vil kunne købes til non-profit-priser.

Vi har brug for et par stykker, der har lyst til at hjælpe med arrangementet.

Ring/skriv til Rune Dreier Kristensen:  rdk@silkeborg.dk,                2488 3945

3)      Bestyrelsen havde en snak om de forestående opgaver i 2017.

·         Standerhejsning d. 6. maj, kl. 13.00

Inden standerhejsning, arrangerer vi en mindre oprydningsaktion fra kl. ca. 11.30, så klubområdet ser pænt ud til søndagens traditionsrige Paradisløb, Husformanden kommer med yderligere info herom.

·         Bestyrelsen aftalte, at Kent og Poul Helge følger tæt op på egne konti.

Derudover følger Poul Helge op på konti for Motion og Huset og sender en orientering til Søren og til Carsten før hvert bestyrelsesmøde.

·         Claus Byskov har tilbudt at sætte Poul Helge ind i opgaven og Rune ønsker at deltage i ”kurset”.

·         Der er indkøbt nye sofaer til Vikingestuen for de penge vi får fra OK benzinkort aftalerne.

50 klubtilhængere bruger aktivt deres kort. I det forløbne år er der blev tanket omkring 40.000 liter brændstof. Flere har også aftale med OK om levering af el, man kan også købe mobilabb., og flere andre ting. Støt OK , hvis du kan,  - de støtter jo os. Sponsorudvalget kommer muligvis med et ”salgsfremstød” på et tidspunkt. Jo flere vi er til at samle sammen, des bedre kan vi indkøbe.

HUSK at OK pengene går til indkøb som så mange som muligt i klubben kan få glæde af.

Vi håber at de nye sofaer falder i Jeres smag.

Vi har fået et tilbud fra nogle foretagsomme unge iværksættere, som vi ikke syntes vi kunne sige nej til.

Se beskrivelse af sofaerne her: http://www.biva.dk/alabama-3-2-pers-laeder.html

og læs mere om de unge iværksætteres andre gode tilbud her: https://moebelkompagniet.dk/

Sofaerne er blevet leveret.....

·         Udsmykningsudvalg og klubbens historie er også nogle af de ting, der også vil få opmærksomhed.

·         Pladsproblemerne i bådhallerne, vil også være et område der bliver prioriteret.

·         Opdatering af vores hjemmeside, vil også være et fokusområde.

·         Bestyrelsen drøftede udfordringen omkring manglende administrationsansvarlig.

En ”funktionsbeskrivelse” er lagt på hjemmesiden.

 4)      Nye klubdragter, og ny aftale med tøjleverandør.

Kent gav en orientering om evt. ny tøjleverandør.

Der er pt ikke en underskrevet aftale.

Poloafd. ønsker ikke at skifte klubdragt lige nu, da alt tøj i poloafdelingen er købt indenfor det seneste år, og dragten gerne skal skiftes holdvis, så et hold fremtræder ens.

Aftalen med tøjleverandøren gælder derfor i første omgang kun for kap- og motions-afdelingen. Man kan senere tage en ny forhandling om aftalen skal udvides med Polo-afdelingen f.eks. fra 2018.

Klubben vil arbejde aktivt for at profilere den nye aftale, men KAP roerne forpligtes ikke til at indkøbe ny klubdragt, og der er ikke forpligtigelser til eksponering af tøjsponsor. Ved indkøb af nyt klubtøj (til træner/holdleder mv.) er klubben forpligtet til at indkøbe ny tøjleverandørs mærke. Flere detaljer herom når vi nærmer os en aftale. Der søges pt efter en sponsor, der vil bidrage til en tøjpakke til SKCS-roerne og træner/lederne.

5)      Polospillere, der stiller op for Silkeborg Kajakklub.

Bestyrelsen gav, -som tidligere år, Polo-afdelingen lov til at et antal spillere fra andre klubber kan spille for Silkeborg Kajakklub som passive medlemmer. Der er primært tale om dame- og U18-spillere.

Kommende bestyrelsesmøder og bestyrelsesaktiviteter:

1.       maj 2017, Bestyrelsesmøde 2.

6. maj 2017, standerhejsning og oprydningsdag.

7. maj 2017, Paradisløbet.

13. og 14. maj    DT1, Første afdeling af DM i Kajakpolo, Silkeborg Havn.

7. juni 2017, Sponsorløb, Søsportens Hus.

12. juni 2017, Bestyrelsesmøde 3.

      1. og 2. juli 2017, Silkeborg Regatta.

      Uden dato endnu, Indvielse af Søsportens Hus.

      5. og 6. august, NM Sprint, Søsportens Hus, Silkeborg Langsø.

14. august 2017, Bestyrelsesmøde 4.

      16. august 2017, Fejring af NM, EM og VM medaljer.

13. september 2017, Bestyrelsesmøde 5.

23. oktober 2017, Bestyrelsesmøde 6.

4. december 2017, Bestyrelsesmøde 7.

 Alle dage er mødetidspunkt for bestyrelsesmøderne kl. 17.30 – ca. 20.00.

Har du pkt. som du ønsker bestyrelsen skal behandle, så skal du sende et oplæg til twinther@webspeed.dk  senest en uge inden bestyrelsesmødet, så det kan nå at komme med på dagsordenen.

Vi holder normalt bestyrelsesmøderne i klubben, og sidder helst i Vikingestuen, men enkelte møder kan af praktiske årsager være flyttet til andet lokale, - især i perioden hvor der er instruktionsaftener.

Vi tilstræber, at kunne lægge et referat af mødet på hjemmesiden senest indenfor en uge.

Mail og mobil til Bestyrelsen 2017/2018.

Rune Dreier Kristensen:  rdk@silkeborg.dk,               2488 3945

Carsten V. Madsen:  cm@aarstiderne.dk  ,                2668 8227

Søren Slott:              soeren_slott@yahoo.dk  ,          2444 2074

Thomas Rask:          thr@styreg.com  ,                       3046 0431

Poul Helge Andersen: pha@pc.dk,                             5050 3311

Kent Skovsager:   kent.skovsager@gmail.com   ,    4160 4184

Thomas Winther(sekr.): twinther@webspeed.dk , 2985 0928

Adm. ansvarlig: vakant

Suppleant: vakant.

Referat af bestyrelsesmøde 11 2016/2017

REFERAT

Bestyrelsesmøde 11 – 2016/2017 Silkeborg Kajakklub.

Mandag d.20. februar 2017, KL. 17.30 – 20.30                           

STED: Klubben.

Deltog ikke: Thomas Rask                                   

1)      Dagsorden godkendt.

2)      Information fra formanden.

Fast dagsordenspkt. , aflyst.

Mødet med næstformand i DKF Peter Nyegaard blev udsat af tidsmæssige årsager.

Har du pkt. som du ønsker bestyrelsen skal behandle, så skal du sende et oplæg til twinther@webspeed.dk senest en uge inden bestyrelsesmødet, så det kan nå at komme med på dagsordenen.

Vi holder normalt bestyrelsesmøderne i klubben, og sidder helst i Vikingestuen, men enkelte møder kan af praktiske årsager være flyttet til andet lokale, - især i perioden hvor der er instruktionsaftener.

Vi tilstræber, at kunne lægge et referat af mødet på hjemmesiden senest indenfor en uge.

3)      Generalforsamlingen 2017.

Bestyrelsen aftalte input til bestyrelsens beretning for det forgangne år.

Indkomne forslag blev drøftet, ligesom den kommende sammensætning af bestyrelsen blev drøftet.

På valg i år er:

·         Valg af ny Formand (for et år), da tidligere Formand er stoppet.

Rune Kristensen, opstiller til formandsvalget, og bestyrelsen har haft et møde med Rune, og er enige om at støtte hans kandidatur.

·         Administrationschef (for 2 år), Claus Byskov har løst opgaven de seneste 8 år, og modtager ikke genvalg. Claus har givet håndslag på at ville være behjælpelig med at introducere den nye administrationsansvarlige, - så har du flair for tal og er rimelig fortrolig med Excel, så giv gerne lyd til Claus. Han fortæller gerne om opgaven.

·         KAP-roningschef(for 2 år) Thomas Rask. Thomas og Kent Skovsager er i tæt samarbejde om den store opgave der er med dels Kraftcenterchef opgaven (Kent) og KAP-roningschefopgaven (Thomas). De modtager begge genvalg. (Kent som suppleant)

·         Suppleant (for 1 år) (sekretær for bestyrelsen) Thomas Winther, er ligeledes på valg, og modtager ikke genvalg.

·         Suppleant (for 1 år) (Kent Skovsager), modtager genvalg.

·         Revisor (for 2 år) (Karen Boel), er på valg og modtager genvalg.

Klubben giver kaffe/te og kage til mødet.

4)      Drøftelse af regnskab 2016 og budget 2017.

Regnskab for 2016 er afsluttet, og mangler nu godkendelse af klubbens revisorer.

Bestyrelsens forslag til budget for 2017 blev også vendt, og bliver præsenteret på generalforsamlingen og til afstemning der.

5)      Søgængeren 1 / 2017 har deadline for indlæg d. 15. marts 2017.

Har du lyst til at skrive et indlæg, så send dit forslag til Lizabogejorgensen@hotmail.com

Søgængeren lander i din postkasse ca. 1 md. efter deadline.

6)      Instruktionsudvalget har fremsendt ønske om lov til at indkøbe et antal nye pagajer til den forestående instruktion.

Bestyrelsen bevilgede indkøb af 6 pagajer.

7)      Bestyrelsen har de sidste to år ”udloddet” sponsorindtægterne fra OK-Benzin, til ansøgning.

I 2015 fik Forældrerådet pengene til indkøb af nødvendigt mobilt køkkenudstyr, og i 2016 fik klubbens træningslokale et tilskud til indkøb af nye trådløse højttalere.

I år har bestyrelsen besluttet, at pengene skal bruges som tilskud til indkøb at nye sofaer til Vikingestuen.  (de trænger vist J )

8)      Bestyrelsen godkendte at Rune Kristensen opstiller som Silkeborg Kajakklubs repræsentant til valg til bestyrelsen i Elite Silkeborg på dennes generalforsamlingen d. 8. marts 2017.

9)      Poul Helge (polo) og Cheftræner David Larsen, deltager i videst muligt omfang i kommende bestyrelsesmøder.

Kommende møder:

27. marts 2017, kl. 17.00

Mailadresser, Bestyrelsen 2016/2017.

Carsten V. Madsen:  cm@aarstiderne.dk  ,             2668 8227

Claus Byskov:           cbyskov@gmail.com   ,          2044 5527

Søren Slott:              soeren_slott@yahoo.dk   ,       2444 2074

Thomas Rask:          thr@styreg.com   ,                   3046 0431

Kent Skovsager:      kent.skovsager@gmail.com   , 4160 4184

Poul Helge Andersen:   pha@pc.dk  ,                      5050 3311

David Rytter Larsen:   rytter77@gmail.com ,        2366 6961

Thomas Winther:    twinther@webspeed.dk   ,     2985 0928

Referat af bestyrelsesmøde 10 2016-2017

REFERAT

Bestyrelsesmøde 11 – 2016/2017 Silkeborg Kajakklub.

Mandag d.23.januar 2017, KL. 17.30 – 20.00                              

STED:  Klubben.

Deltog ikke:  Thomas Rask                                  

1)      Dagsorden godkendt.

2)      Information fra formanden.

Diverse information.

Hjejlen har fået ny direktør, og Rene Maretti har aflagt ham et besøg.

Polo har fået en afdeling af DM til Silkeborg, mere herom fra Poloafdelingen senere.

Næstformand i DKF Peter Nyegaard deltager på næste Bestyrelsesmøde, hvor han vil orientere om projekt ”Bevæg dig for livet”, som DKF er en aktiv deltager i .

Har du pkt. som du ønsker bestyrelsen skal behandle, så skal du sende et oplæg til twinther@webspeed.dk senest en uge inden bestyrelsesmødet, så det kan nå at komme med på dagsordenen.

Vi holder normalt bestyrelsesmøderne i klubben, og sidder helst i Vikingestuen, men enkelte møder kan af praktiske årsager være flyttet til andet lokale, - især i perioden hvor der er instruktionsaftener.

Vi tilstræber, at kunne lægge et referat af mødet på hjemmesiden senest indenfor en uge.

3)      Vedtægtsændringer til godkendelse på generalforsamlingen

Bestyrelsen har ønsket at gennemgå og opdatere klubbens vedtægter så de i højere grad passer til den virkelighed vi oplever. Der blev på mødet fremlagt en række tilpasninger/ændringer.

Disse kan læses på hjemmesiden under varsling af generalforsamlingen.

4)      Drøftelse af regnskab 2016 og budget 2017.

Regnskab for 2016 nærmer sig afslutning og kommer til at vise et positivt resultat på 1 tkr.

5)      Opfølgning på flere punkter fra tidligere dagsordener blev drøftet og videre action blev aftalt

Under punktet blev den fremtidige organisering af bestyrelsen drøftet, herunder fordeling af opgaver i forhold til den velkendte struktur i Sk bestyrelsen.

Drøftelsen endte med en afgørende uenighed mellem formand og den samlede øvrige bestyrelse.

Enden på møde blev at Formanden trak sit mandat med øjeblikkelig virkning som det kan læses andet sted på hjemmesiden, eller via dette link: http://silkeborg-kajakklub.org/blog/2017/2/2/information-fra-bestyrelsen

6)      Eventuelt.

Udsat.

Kommende møder:

20. februar 2017

27. februar 2017

Mailadresser, Bestyrelsen 2016/2017.

Carsten V. Madsen:  cm@aarstiderne.dk ,             2668 8227

Claus Byskov:           cbyskov@gmail.com,          2044 5527

Søren Slott:              soeren_slott@yahoo.dk,       2444 2074

Thomas Rask:          thr@styreg.com,                   3046 0431

Kent Skovsager:      kent.skovsager@gmail.com, 4160 4184

Thomas Winther:    twinther@webspeed.dk,        2985 0928

Referat af bestyrelsesmøde 9 /2016 -2017

Sted: Silkeborg Kajakklub

Bestyrelsesmøde den 19. december 2016

Afbud: Thomas W.

Referent: Maretti

Agenda:

1)    Sidste ref. godkendt

2)    Dagsorden, godkendt

3)    Orientering fra Formanden:

a)    Afventer tilbagemelding fra Th. Langs Skole om de ønsker at samarbejde omkring entreprenørskab.

b)    Bestyrelsen har modtaget en henvendelse om udlån af klublokaler fra Round Table fra Ikast. Bestyrelsen fastholder politikken om ikke at udleje klublokaler til tredjepart.

c)    Bestyrelsen er enige om at give afslag til afholdelse af nytårsfest i klubben.

d)    Formanden opfordrer til at fremsende input til formandens beretning snarest.

4)    Hjælperfester:

a)    Søren og René har opgaven, og step 1 er udsendelse af indbydelse før nytår

5)    Vedtægter:

a)    Forslag til vedtægtsændringer blev gennemgået. Claus renskriver og rundsender til bestyrelsens endelige godkendelse, mhp. Generalforsamlingens endelige godkendelse.

6)    Hus:

a)    Viceværtens opgaver blev drøftet

7)    Polo:

a)    Ekstra plads til Polo udstyr m.m., blev drøftet. Afventer helhedsplanen for hele klubben.

b)    Polo arbejder på at få et afsnit af DM-serien til Silkeborg den 13. og 14. Maj 2017

8)    Økonomi:

a)    Kasko og ansvar på ny følgebåd er tegnet.

b)    Regnskabet for 2016 forventes afsluttet primo januar 2017

c)    Budget for 2017 er rundsendt til bestyrelsen.

9)    Idrætspriser:

a)    SK indstiller til Tips, Talent, - og idrætslederpriserne til Silkeborg Kommunes årlige prisuddeling.

10) KAP:

a)    David Rytter Larsen er ansat som ny cheftræner er ansat pr. 1.2-2017, velkommen

b)    Næste stævne er DM ergometer i januar

c)    Planlægning af Påsketræningslejren forløber planmæssigt

11) Motion:

a)    Indkøb af 2 nye havkajakker afventer helhedsplanen for klubben, grundet pladsmangel.

Næste møde er den 23.01- 2017 kl.: 17:30 i klubben

Referat bestyrelsesmøde 9 2016

REFERAT

Bestyrelsesmøde 9 – 2016 Silkeborg Kajakklub.

Mandag d. 21. november 2016, KL. 17.30 – 20.00                              

STED:  Klubben.

Afbud:  Kent Skovsager.    

Deltog ikke: Finn Pape.

 1)      Dagsorden godkendt.

2)      Poul Helge fra Polo var inviteret til dette punkt.

Polo afdelingen har behov for at tilføre trænerressourcer for at fastholde den positive udvikling der er i afdelingen.

Bestyrelsen godkendte Poloafdelingens ønske om at kunne indgå aftale med relevant træner. Udgifterne til trænerressourcer skal afholdes indenfor poloafdelingens budgetramme og honorar skal være på niveau med klubbens øvrige aftaler med trænere, indgås på DIFs standard kontrakt og underskrives af formand samt den ansvarlig for afdelingen. Poul Helge arbejder videre med at lave input til aftale, og informerer herom på hjemmeside mv., når der er nyt.

3)      Information fra formanden.

Diverse information fra formanden blev taget til efterretning.

Har du pkt. som du ønsker bestyrelsen skal behandle, så skal du sende et oplæg til twinther@webspeed.dk senest en uge inden bestyrelsesmødet, så det kan nå at komme med på dagsordenen.

Vi holder normalt bestyrelsesmøderne i klubben, og sidder helst i Vikingestuen, men enkelte møder kan af praktiske årsager være flyttet til andet lokale, - især i perioden hvor der er instruktionsaftener.

Vi tilstræber, at kunne lægge et referat af mødet på hjemmesiden senest indenfor en uge.

4)      opfølgning fra møde 8.

Der blev drøftet mange emner under punktet, og det betød at flere punkter blev udsat til decembermødet, derfor dette indholdsmæssige korte referat.

5)      Hjælperfest.

Dato for frivilligfesten blev på møde 8 aftalt til d. 27. januar 2017 kl. 18.30.

Invitation mv. kommer på hjemmesiden og på opslagstavlen, men sæt allerede kryds i kalenderen nu!

Har du mod på at hjælpe til med at få en god fest stablet på benene, så kontakt Søren Slott.

6)      Ny bådtrailer på vej

Der har længe været et ønske om og et behov for at udvide trailerparken, og der er nu bestilt en ny trailer som bl.a. får monteret opbevaringskasse til udstyr mv.

Der er nye regler for kørsel med trailer, som Thomas Rask undersøger nærmere.

Klubbens ældste trailer bliver sat i stand og synet, og bliver altså ikke kasseret som det var planlagt.

Det betyder at der fremover vil være 4 trailere til disposition.

Næste udfordring bliver så at finde et egnet sted til parkering af trailerne når de ikke er i brug.

Har du ide eller forslag hertil så kontakt gerne Thomas Rask.

Kommende møder:

19. december 2016

23. januar 2017

20. februar 2017

27. marts 2017.

Alle dage kl. 17.30 – ca. 20.00 i klubben.

Mailadresser, Bestyrelsen 2016.

René Maretti:            rene.maretti@gmail.com ,    93 86 78 87(NYT NR ! )

Carsten V. Madsen:  cm@aarstiderne.dk ,             2668 8227

Claus Byskov:           cbyskov@gmail.com,          2044 5527

Søren Slott:              soeren_slott@yahoo.dk,       2444 2074

Thomas Rask:          thr@styreg.com,                   3046 0431

Kent Skovsager:      kent.skovsager@gmail.com, 4160 4184

Thomas Winther:    twinther@webspeed.dk,        2985 0928

Referat af bestyrelsesmøde 8 - 2016.

REFERAT

Bestyrelsesmøde 8 – 2016 Silkeborg Kajakklub.

Mandag d. 24. oktober 2016, KL. 17.30 – 20.00                              

STED:  Klubben.

Afbud:  Claus Byskov.    

Deltog ikke: Thomas Rask, Finn Pape.

 

1)      Dagsorden godkendt.

 2)      Information fra formanden.

Diverse information fra formanden blev taget til efterretning.

·         RM mødes med Visit Silkeborg d. 27. 10.

·         Klubben er i dialog med Th.Langs Skole om entreprenørskab.

·         Formanden ønsker input til formandsberetningen for 2016 fra de enkelte afdelinger.

·         Søsportens Hus´ tredje fase ser efter udbudsrunden nu er afsluttet til at blive væsentligt dyrere end oprindeligt budgetteret. RM kontakter lokalpolitikerne.

·         Mødedatoer for 2017 blev aftalt til:

23. januar,

20. februar og

27. marts.

 Alle dage kl. 17.30 – ca. 20.00, i klubben.

Har du pkt. som du ønsker bestyrelsen skal behandle, så skal du sende et oplæg til twinther@webspeed.dk senest en uge inden bestyrelsesmødet, så det kan nå at komme med på dagsordenen.

Vi holder normalt bestyrelsesmøderne i klubben, og sidder helst i Vikingestuen, men enkelte møder kan af praktiske årsager være flyttet til andet lokale, - især i perioden hvor der er instruktionsaftener.

Vi tilstræber, at kunne lægge et referat af mødet på hjemmesiden senest indenfor en uge.

3)      Generalforsamling 2017.

Dato for generalforsamlingen blev aftalt til d. 27. marts kl. 19.00 i klubben.

Varsling af generalforsamlingen vil ske på hjemmesiden og på opslagstavler i klubben jf. vedtægterne.

4)      Hjælperfest.

Dato for frivilligfesten blev aftalt til d. 27. januar 2017 kl. 18.30.

Invitation mv. kommer på hjemmesiden og på opslagstavlen, men sæt allerede kryds i kalenderen nu!

Har du mod på at hjælpe til med at få en god fest stablet på benene, så kontakt Søren Slott.

5)      Procedurer vedr. fremtidig budgetlægning blev drøftet, og bliver taget op igen på kommende møder.

6)      Formanden orienterede om forskellige tiltag fra DKF, herunder Bevæg dig for Livet, Fastholdelse af medlemmer, Blå Stier, Medlemstilgang, Grejbank. DKF ønsker at modtage ansøgninger om tilskud og støtte. RM kontakter Peter Nyegaard Jensen for mere konkret information herom.

7)      Bestyrelsen drøftede ansøgning fra Poloafd., om mulighederne for at ansætte træner.  

Poul Helge inviteres til bestyrelsesmødet d. 21. november.

8)       Fordeling af midler til materialeindkøb blev drøftet.

9)      Status på opgaver der er i gangsat.

a.       Velkomstbrev til nye medlemmer skal revideres, der er ikke nyt herom endnu.

b.      Bestyrelsessammensætning 2017, blev drøftet og fortsættes på næste møde.

c.       Indkøb af trailer. Uafklaret.  

d.      Pagajer og veste i de to nicher er blevet godt modtaget, og området vil blive ryddet op i forbindelse med rengøringsdagen d. 13. november.

Husk at sætte navn på din vest, og at opbevaring er helt på eget ansvar. Klubben kan/vil ikke erstatte evt. beskadiget pagaj eller vest.

Alternativt, kan man opbevare sin pagaj og vest, hvor man har opbevaret den i sommerperioden, eller man kan tage udstyret med hjem.

e.      Forslag til nye pokaler blev drøftet, og besluttes på senere møde.

f.        Henvendelse fra medlem vedr. hjælpemiddel eller lign. til at lette op og nedstigningen for de medlemmer, der ikke er helt så rørlige blev drøftet, Søren Slott kontakter.

10)                Sponsorvæg og ”wall of fame” opsættes i det nye vindfang.

Et par nye tiltag (løb og mountainbike) blev forsøgt som nyt tilbud ved et informationsmøde.  Meget få mødte op til informationsmødet, men vi forsøger igen. Søren Slott tager action.

KAP-afdelingen holder forældremøde fredag d. 18. november kl. 18.00 i Sydbyhallen.

 

Kommende møder:

21. november 2016

19. december 2016

23. januar 2017

20. februar 2017

27. marts 2017.

Alle dage kl. 17.30 – ca. 20.00 i klubben.

 

Mailadresser, Bestyrelsen 2016.

René Maretti:            rene.maretti@gmail.com ,    93 86 78 87(NYT NR ! )

Carsten V. Madsen:  cm@aarstiderne.dk ,             2668 8227

Claus Byskov:           cbyskov@gmail.com,          2044 5527

Søren Slott:              soeren_slott@yahoo.dk,       2444 2074

Thomas Rask:          thr@styreg.com,                   3046 0431

Kent Skovsager:      kent.skovsager@gmail.com, 4160 4184

Thomas Winther:    twinther@webspeed.dk,        2985 0928

Finn Pape:              finn.pape@kano-kajak.dk ,        3042 4433

Referat af bestyrelsesmøde 7 2016

REFERAT

Bestyrelsesmøde 7 – 2016 Silkeborg Kajakklub.

Mandag d.18. september 2016, KL. 17.30 – 20.00                              

STED:  Klubben.

Afbud:  Thomas Rask.                                          

 

 

  1. Dagsorden godkendt.

 

     2. Information fra formanden.

Diverse information primært af administrativ karakter.

Har du pkt. som du ønsker bestyrelsen skal behandle, så skal du sende et oplæg til twinther@webspeed.dk senest en uge inden bestyrelsesmødet, så det kan nå at komme med på dagsordenen.

Vi holder normalt bestyrelsesmøderne i klubben, og sidder helst i Vikingestuen, men enkelte møder kan af praktiske årsager være flyttet til andet lokale, - især i perioden hvor der er instruktionsaftener.

Vi tilstræber, at kunne lægge et referat af mødet på hjemmesiden senest indenfor en uge.

3.    Drøftelse af Bestyrelsens opgavefordeling mv.

Formanden ønsker en drøftelse af den nuværende organisering af Bestyrelsen, herunder om opgaverne og fordelingen af disse er hensigtsmæssig og tydelig for klubbens medlemmer.

Der er etableret en arbejdsgruppe, som gennemgår klubbens vedtægter og kommer med forslag til evt. ændringer til næste bestyrelsesmøde. Evt. ændringer kommer til godkendelse på generalforsamlingen i 2017. Arbejdsgruppen består af Claus Byskov, Søren Slott og Finn Pape.

Har du forslag til ændringer eller lignende, så send mail til dem.

Du kan se deres mailadresser nederst i dette referat.

Claus Byskov har efter et langt træk, meddelt at han ikke ønsker genvalg til Økonomichefsposten i Bestyrelsen ved næste generalforsamling.

Vi lægger senere et ”stillingsopslag” på hjemmesiden, som beskriver hvilke opgaver der er i den tillidspost.

 

4.    Eventuelt.

 

Varmeanlæg.

Varmeanlægget er blevet udskiftet, og håndværkerne er i gang med at isolere rørene.

 

Der er stort behov for hjælpere til praktiske og vedligeholdelses opgaver.

Vi er en stor klub, med mange medlemmer og der er mange opgaver / små projekter.

Mange af opgaverne er små og lette, så sig til hvis du har mod på at give en hånd med.

Bestyrelsen vil gerne høre fra dig, så send en mail, hvis du kan afse en time eller to.  Skriv til Husformand Carsten Vium Madsen via linket på hjemmesiden.

 

Tw kontakter Jobcentret for at afdække muligheder for ansættelse af en praktisk medarbejder i et begrænset timetal. Oplæg herom drøftes på næste møde.

 

Bestyrelsen bevilgede indkøb af ny trailer, der skal erstatte den gamle og udtjente.

Kap-afdelingen og Motionsafdelingen holder møde om ønsker hertil.

 

Opbevaring af pagajer og veste i klublokalerne efter standerstrygningen d. 9. oktober blev drøftet.

Det blev besluttet at opbevaring i indgangslokalet ikke kan tillades, men at man på eget ansvar kan stille sin pagaj og hænge sin vest i de to nicher til ”vådt udstyr” hvor der tidligere var vesterum og depot.

Vigtigt at forstå at opbevaring er helt på eget ansvar, og at klubben ikke kan/vil erstatte evt. beskadiget pagaj eller vest.

Alternativt, kan man opbevare sin pagaj og vest, hvor man har opbevaret den i sommerperioden, eller man kan tage udstyret med hjem.

 

5.    Kommunikationsudvalg.

Vi vil gerne forsøge på at gøre Søgængeren, hjemmesiden og Facebook mere attraktiv at læse, så derfor søger vi skrivere til et kommunikationsudvalg.

Har du mod på at skrive fra stævner, ture, aktiviteter, eller andet, så vil vi gerne samle kræfterne.

Det der er vigtigt for udvalget er, at få fortalt/indsamlet de sjove, spændende historier fra en tur i en kajak.

SÅ var det noget du kunne have mod på, så kontakt helt uforpligtende Mette Maretti på  miauuu74@gmail.com

 

HUSK: KLUBMESTERSKAB og Standerstrygning d. 9. oktober fra kl. 11.00.

 

 

Kommende møder:

24. oktober

21. november

19. december

 

 

 

 

Mailadresser, Bestyrelsen 2016.

 

René Maretti:            rene.maretti@gmail.com ,    2544 4373

Carsten V. Madsen:  cm@aarstiderne.dk ,             2668 8227

Claus Byskov:           cbyskov@gmail.com,          2044 5527

Søren Slott:              soeren_slott@yahoo.dk,       2444 2074

Thomas Rask:          thr@styreg.com,                   3046 0431

Kent Skovsager:      kent.skovsager@gmail.com, 4160 4184

Thomas Winther:    twinther@webspeed.dk,        2985 0928

Finn Pape:              finn.pape@kano-kajak.dk ,        3042 4433

Referat af bestyrelsesmøde 6 2016, (forsinket)

Bestyrelsen beklager den sene udsendelse af referat. Men her er det :-) !

Referat af Bestyrelsesmøde den 21. august 2016

 

Gæster til drøftelse af bådpladser: Claus Nørregaard og Åge Ellehus (Bådplads-ansvarlige).

Gæst til drøftelse vedr. kajakpolo: Poul Helge Andersen (Polo ansvarlig).

Fravær: Thomas Rask (Elite) og Thomas Winther (Suppleant)

 

Punkt 1 - Godkendelse af referat og punkter fra sidste møde

•                          Manglendereferat fra sidste møde lægges på hjemmesiden.

•                          Standerstrygning og Klubmesterskab er fastsat til den 9. oktober.

•                          Efterårs rengørings / arbejdsdag er fastsat til den 13. november.

•                          Deadline på klubblad ”Søgængeren” er fastsat til den 20. september.

•                          Der er udsendt 2. rykker for manglende kontingent.

•                          Benyttelse af haller i vinterhalvåret blev gennemgået.

 

Punkt 2 – Bådpladser og pagajpladser – (Claus Nørregaard og Åge Ellehus deltog i dette punkt)

•                          Nuværende venteliste på 14 pladser til havkajak og 3 pladser til tur/kap.

•                          Problematikken om at havkajakker fylder ekstra meget blev debatteret.

•                          Der blev drøftet hvad, der ligger i Søsportens Hus, og hvad der er plads til i Søsportens Hus.

•                          Der var enighed om at der er behov for flere pladser, og at en effektivisering af de

nuværende porte ikke er en langsigtet løsning.

•                          Der indhentes overslag på pris til ekstra båd hal-kapacitet

•                          Der foretages oprydning blandt klubbens pagajer.

•                          Pagajer kan opbevares indendørs fra den 1. oktober, hvis vejret gør dette nødvendig.

•                          Der udskrives en idekonkurrence vedr. vinter-stativer til pagajer.  (aflyst)

 

Punkt 3 – information fra formanden

•                          Der opsættes skilt for enden af klubbens bådbroer, hvor der står: Hovedspring forbudt.

•                          Førstehjælpskursus tilbydes …

•                          Der ønskes opdatering af information på klubbens hjemmeside.

•                          Der foretages oprydning i værksted.

•                          Der blev diskuteret private sponsorerer på klubtøj, da dette kan være en udfordring for klubbens sponsorerer.

•                          Processen for ansøgning vedr. økonomi til nye bådbroer chekkes.

Punkt 3a – information fra Økonomiansvarlig

•                          Gennemgang af klubbens økonomi.

•                          Budgetpunktet blev gennemgået …

•                          Status …

 

Kajakpolo – (Poul Helge Andersen deltog i dette ekstraordinære punkt)

•                          Kajakpoloafdelingen har trænerudfordringer pga. fraflytning af trænere.

•                          Emne til lønnet klubtræner blev debatteret.

•                          Problematikken i forhold til øvrige lønnede trænere og øvrige frivillige trænere blev grundigt debatteret.

•                          Der blev vedtaget en midlertidig løsning, og en evt. permanent løsning vil blive drøftet senere.

 

Punkt 4 – Sikkerhed i træningslokalet

•                          Sikkerheden i træningslokalet blev debatteret.

•                          Må man træne alene?

•                          Er der en minimumsalder?

•                          Skal man have modtaget instruktion for at bruge lokalet?

•                          Kap udarbejder forslag

 

Punkt 5 – Havkajakker

•                          udsat

 

Punkt 6 og 7

•                          Begge punkter blev udsat.

 

Punkt 8 – Weekend instruktion

Der blev efterspurgt weekendkurser for nye medlemmer, da dette tidligere er blevet vedtaget for at bringe ventelisten i bund, og for at øge medlemstallet.

Der blev vurderet at der er ca. 10-15 personer på venteliste, dvs. et helt hold.

Det bliver undersøgt om der er instruktører der vil påtage sig opgaven.

 

Eventuelt

•                          Wall of Fame og sponsorvæg opsættes i det nye indgangsparti.

•                          Projektet vedr. Søsportens Hus (fase 3) er godkendt af Silkeborg kommune, og projektet

 sættes i gang.