Referat af Bestyrelsesmøde 4 2017

REFERAT

Bestyrelsesmøde 4 – 2017 2018 Silkeborg Kajakklub.

Mandag d. 14. august  2017, KL. 17.30 – 20.00                              

STED:  Søsportens Hus.

Afbud: Søren Slott, Thomas Rask (træning)

Dagsorden godkendt.

1)      Lukket sag.

2)      Information fra formanden.

·         Der har været dialogmøde med Jarl Gorildsen og grundejerforeningen på Sølystvej.

Mødet blev holdt i en rigtig god ånd og grundejerforeningen udtrykte stor tilfredshed med samarbejdet med Silkeborg Kajakklub.

Klagen over kommunens tilladelse til at robanerne må udlægges lidt tidligere og optages lidt senere, handlede mest om måden beslutningen var truffet/gennemført. Grundejerforeningen har intet at udsætte på samarbejdet og dialogen med klubben.

”tvisten” omkring robanerne er udelukkende en ”sag” mellem grundejerforeningen på Sølystvej og Silkeborg Kommune.

Silkeborg Kajakklub er udelukkende brugere af robanerne, og klubben har udtrykt sine ønsker for at benyttelsen heraf, til træning, og distanceoptimering, og til de 1-3 stævner vi maksimalt kan afholde om året.

Bestyrelsen vil gerne understrege at klubben kun er bruger af robanen, og ikke har en holdning ej heller en mening om klagen, heller ikke om udfaldet heraf.

Klubben håber selvfølgelig på, at der kan opnås en for alle parter god og spiselig løsning.

Bestyrelsen håber ligeledes på forståelse for vigtigheden af at al dialog omkring robanerne er Bestyrelsens ansvar og opgave. Bestyrelsen ønsker derfor ingen indblanding fra medlemmer mv., da dette blot vil betyde forvirring om hvor og hvem vi er. Al henvendelse om robanerne bedes derfor stilet til formand Rune Kristensen.

Der afholdes møde med brugerne af Søsportens Hus medio september, hvor der skal aftales regler og rammer for brugen af dette dejlige hus.

Herom senere.

Hvis du allerede nu ønsker at benytte faciliteterne, så passe din klubnøgle til porten længst mod vest, og bag den er der en nøgleboks, hvor du kan finde en nøgle til omklædning. Husk at lukke og låse efter dig.

3)      Bestyrelsen havde en snak om den voksende kritik, der har været omkring landsholdsudtagelser og dialogen med DKF.

·         Udtagelser af roere, der ikke har deltaget i iagttagelses/udtagelsesstævner, men som er blevet udtaget alligevel. Manglende respons på henvendelser til Talentchef fra Cheftræner i klubberne har også givet anledning til mange panderynker, hvorfor klubben har klaget herover til DKF.

Klubben ønsker at der sker en opprioritering af dialogen mellem cheftræner og talentchef.

I udtagelsesbreve understreger DKF at man ikke ønsker henvendelser fra forældre og roere, og at dialog om udtagelserne skal ske via cheftræner eller SKC ansvarlig. Derfor er det vigtigt at denne dialog er hurtig og hensigtsmæssig.

Klubben afventer svar på henvendelsen umiddelbart efter førstkommende DKF bestyrelsesmøde.

4)      Lukket sag.

5)      Økonomi.

Lidt færre nye til instruktion end forventet.

Lidt øget materiale indkøb og lidt stigning i forsikringsudgifter (udbygningen) og større udgifter til varme, (varmt vand især) betyder at vi måske kan se frem til en mindre overskridelse af budgettet.

Carsten iværksætter et serviceeftersyn af varmeanlægget snarest.

6)      Standerstrygning, klubmesterskab, og fejring af NM, EM og VM medaljer slås sammen d. 30 . september. Mere herom meget snart på hjemmesiden, opslagstavle og FB.

7)      Søgængeren.

Lene Rohde vil fremadrettet være klubbens bindeled til vores bladredaktør

8)      Tiden nærmer sig for at vi går i vintermode, og derfor skal vi have pudset klubben af til vinterens komme.

Husformanden inviterer derfor i midten af oktober til en hyggelig dag med morgenbrød, kaffe i litervis, og god mad efter endt arbejde.  Sæt allerede nu kryds i almanakken, den 12. november fra kl 9 til ca 13. Vi gør det sent på året, så vi har set de fleste blade falde af træerne, - og ned i tagrenderne J!

 Kommende Bestyrelsesmøder og bestyrelsesaktiviteter:

Bestyrelsesmøde 5. dato på vej

30. september 2017, fejring af NM, EM og VM medaljer, klubmesterskab, og standerstrygning.

23. oktober 2017, Bestyrelsesmøde 6.

4. december 2017, Bestyrelsesmøde 7.

 Alle dage er mødetidspunkt for bestyrelsesmøderne kl. 17.30 – ca. 20.00.

Har du pkt. som du ønsker bestyrelsen skal behandle, så skal du sende et oplæg til twinther@webspeed.dk  senest en uge inden bestyrelsesmødet, så det kan nå at komme med på dagsordenen.

Vi holder normalt bestyrelsesmøderne i klubben, og sidder helst i Vikingestuen, men enkelte møder kan af praktiske årsager være flyttet til andet lokale, - især i perioden hvor der er instruktionsaftener.

Vi tilstræber, at kunne lægge et referat af mødet på hjemmesiden senest indenfor en uge.

Mail og mobil til Bestyrelsen 2017/2018.

Rune Dreier Kristensen:  rdk@silkeborg.dk,               2488 3945

Carsten V. Madsen:  cm@aarstiderne.dk  ,                2668 8227

Søren Slott:              soeren_slott@yahoo.dk  ,          2444 2074

Thomas Rask:          thr@styreg.com  ,                       3046 0431

Poul Helge Andersen: pha@pc.dk,                             5050 3311

Kent Skovsager:   kent.skovsager@gmail.com   ,    4160 4184

Thomas Winther(sekr.): twinther@webspeed.dk , 2985 0928

Adm. ansvarlig: vakant

Suppleant: vakant.