Referat af Bestyrelsesmøde 5.

REFERAT

Bestyrelsesmøde 5 – 2017 2018 Silkeborg Kajakklub.

Mandag d. 20. september 2017, KL. 17.30 – 21.45                              

STED: Klubben.

Afbud: Skovsager(dog med på mobil), Thomas Rask.

Dagsorden godkendt.

1)      Referat og dagsorden godkendt.

2)      Information fra formanden.

·         Der afholdes visionsdag for hvad vi vil/kan bruge Søsportens Hus til.

Datoen forventes faciliteret af udefra kommende konsulent.

Datoen foreslås til d. 14. januar 2018, 10 – 13 i Søsportens Hus.

Alle er velkommen.

·         Outdoordag afholdes i Silkeborg Kommune i uge 42 (efterårsferien).

SK deltager d. 18. oktober i tidsrummet 9 – 13.

·         SK deltager i fejring af at Silkeborg Kommune har fået Outdoorprisen.

Der vil være et arrangement med start i havneområdet, fra kl. 17.15.

Alle der har lyst, opfordres til at deltage i kajak, og følge med båden med Borgmesteren ombord.

·         Adgang til Søsportens Hus i dag.

Din nøgle til klubben passer til porten i Søsportens Hus.

Indenfor finder du en nøgle som er fæstnet til en stor bøje. Med denne nøgle kan du komme ind i Søsportens Hus og bruge faciliteterne, bad, omklædning, toilet osv.

Vi kan ikke give lov til yderligere / anden anvendelse før vi har haft et møde med Silkeborg Kommune, hvor vi skal drøfte deres oplæg til hvad vi må som klub/bruger af huset.

Så har du en klubnøgle, - så velkommen i Søsportens Hus også.

HUSK at låse, når du forlader huset.

3)      Bestyrelsen havde på møde 4 en snak om den voksende kritik, der har været omkring landsholdsudtagelser og dialogen med DKF.

·         Udtagelser af roere, der ikke har deltaget i iagttagelses/udtagelsesstævner, men som er blevet udtaget alligevel. Manglende respons på henvendelser til Talentchef fra Cheftræner i klubberne har også givet anledning til mange panderynker, hvorfor klubben har klaget herover til DKF.

Klubben ønsker at der sker en opprioritering af dialogen mellem cheftræner og talentchef.

I udtagelsesbreve understreger DKF at man ikke ønsker henvendelser fra forældre og roere, og at dialog om udtagelserne skal ske via cheftræner eller SKC ansvarlig. Derfor er det vigtigt at denne dialog er hurtig og hensigtsmæssig.

Klubben afventer svar på henvendelsen umiddelbart efter førstkommende DKF bestyrelsesmøde.

Klubben har ikke modtaget svar fra DKF på henvendelsen endnu.

4)      Sikkerhed på vandet.

Søren Slott og Annemette Bach Larsen opdaterer reglerne der er på hjemmesiden.

5)      30. september arrangementet blev gennemgået.

Der er ophængt invitation mv i klubben, og på FB og hjemmesiden.

6)      Gennemgang af klubbens økonomi.

Der er et par budgetposter, der er lidt under pres.

Især udgifter til vand og varme, og færre kontingentindtægter.

Hen over sommeren havde vi et brud på gulvvarmen, som har været med til at besværliggøre styring af disse udgifter.

Desuden er der mange af klubbens medlemmer, der benytter døren i det tidligere træningsrum som hoveddør.

Det er ikke tilladt.

Døren vil blive blændet af, hvis ikke det ophører øjeblikkeligt.

Der planlægges monteret nye avancerede termostater på radiatorerne i huset, når økonomien tillader det.

Det blev aftalt, at alle bremser op på udgiftssiden.

Kommende Bestyrelsesmøder og bestyrelsesaktiviteter:

30. september 2017, fejring af NM, EM medaljer, klubmesterskab, og standerstrygning.

23. oktober 2017, Bestyrelsesmøde 6.

4. december 2017, Bestyrelsesmøde 7.

 Alle dage er mødetidspunkt for bestyrelsesmøderne kl. 17.30 – ca. 20.00.

Har du pkt. som du ønsker bestyrelsen skal behandle, så skal du sende et oplæg til twinther@webspeed.dk , senest en uge inden bestyrelsesmødet, så det kan nå at komme med på dagsordenen.

Vi holder normalt bestyrelsesmøderne i klubben, og sidder helst i Vikingestuen, men enkelte møder kan af praktiske årsager være flyttet til andet lokale, - især i perioden hvor der er instruktionsaftener.

Vi tilstræber, at kunne lægge et referat af mødet på hjemmesiden senest indenfor en uge.

Mail og mobil til Bestyrelsen 2017/2018.

Rune Dreier Kristensen:  rdk@silkeborg.dk,               2488 3945

Carsten V. Madsen:  cm@aarstiderne.dk  ,                2668 8227

Søren Slott:              soeren_slott@yahoo.dk  ,          2444 2074

Thomas Rask:          thr@styreg.com  ,                       3046 0431

Poul Helge Andersen: pha@pc.dk,                             5050 3311

Kent Skovsager:   kent.skovsager@gmail.com   ,    4160 4184

Thomas Winther(sekr.): twinther@webspeed.dk , 2985 0928

Adm. ansvarlig: vakant

Suppleant: vakant.