Referat af bestyrelsesmøde 3 2017.

REFERAT

Bestyrelsesmøde 3 – 2017 2018 Silkeborg Kajakklub.

Mandag d. 12. juni  2017, KL. 17.30 – 21.00                              

STED:  Klubben.

Afbud:  Ingen!

 

1)      Referat og dagsorden godkendt.

2)      Information fra formanden.

·         Klubben er blevet tilbudt at kunne overtage forskellige møbler/inventar til Søsportens Hus, fra SIF´s gamle lokaler på det gamle stadion. Rune og Lars har kigget på mulighederne. Vi får tilsagn på ønskerne snart.

·         Skal klubben pyntes op til festlighederne i forbindelse med Ildfestregattaen. Hvis du vil give en hånd med så kontakt Rune.

·         Kommunen opsætter aluminiumsskilt til Søsportens Hus.

·         Silkeborg Kommune støtter indvielsen af Søsportens Hus i forbindelse med UNM Sprint lørdag d. 5. august kl. 12.00, hvor Borgmester Steen Vindum (V), Ole Tikjøb (DKF), og Formand Rune Dreier Kristensen holder korte taler.

·         Regulativet for brugen af Silkeborg Langsø bliver ændret, så der nu bliver bedre muligheder for træning, og for at kunne afholde større stævner i fremtiden. De nærmeste naboer til Søsportens Hus (beboerne på Sølystvej) har været meget samarbejdsvillige, så det skal vi huske når vi færdes på grunden, altså vise så meget hensyn til dem, invitere dem, og byde på kaffe/kage eller lign. når vi afholder arrangementer. Selvfølgelig også gratis entré.

3)      Temadrøftelse om materiel og bygninger blev udsat til et kommende møde.

4)      Drøftelse af ønske fra Karen Boel om betalt klubtøj til instruktører og trænere.

·         Bestyrelsen er generelt enig i at de mange timers frivillig instruktør/træner indsats skal ”belønnes/påskønnes”. Hvis ønsket fra Instruktionsudvalget og de mange frivillige trænere er tøj, arbejder vi gerne videre med at finde mulighed for det.  Bestyrelsen vurderede, at det samlet set vil blive en udgift på ca. 50 – 60.000,- . Den svære opgave bliver at sætte navn på hvem der skal have, og især hvem der ikke skal.

·         Det budget der blev godkendt på generalforsamling, giver ikke mulighed for at vi kan gøre ret meget på denne front. Men vi tager det med på budget 2018. Husk at vi kun kan bruge pengene én gang J.

·         Beslutning blev at Rune kontakter Bente Refslund for at sikre, at det er et ønske fra instruktørerne.

5)      Klubbens største arrangement i år bliver UNM Sprint, d. 5. og 6. august.

De fleste aftaler er ved at være på plads, men det er helt afgørende vigtigt at så mange som muligt rækker poten i vejret og melder sig til at hjælpe Lars og Co.

Der er mange opgaver op til stævnet, men også under og efter stævnet.

https://silkeborg-kajakklub.org/nordicsprint2017

Robanerne skal fx være fjernet senest 3 dage efter stævnet pga. forberedelserne til Ildfest Regattaen, for blot at nævne én af de mange store opgaver stævneudvalget håber på Jeres opbakning til.

Kontakt meget gerne Lars direkte på mobil 2191 3624 eller på mail: lars.d@ofir.dk

6)      Betaling af kontingent for 2017!

a.       Vores adm har d. 8 juni udsendt rykker for kontingentbetaling til 120 ”medlemmer”

Det er ikke i orden!

Er du i restance når du læser dette, så gør os den tjeneste at få betalt, eller i det mindste give os besked, hvis du ikke længere ønsker at være medlem af klubben.

 

7)      Udskiftning af vindskeder.

Udskiftningen foretages af Brædstrup Tømrerforretning A/S, og går i gang i nær fremtid.

8)      Efterårets oprydningsdag blev aftalt til d. 12. november 2017

Vi håber på din opbakning på denne dag, og vi glæder os til at give kaffe og morgenbrød mv, og selvfølgelig noget at spise når vi er færdige, vi står inde for kvaliteten af maden, -måske man bliver udsat for Mormormad fra Hotel Himmelbjerget, som mange gør ved klubbens sponsorløb. (Så bliver det ikke meget bedre!!)

Vel mødt, der er altid noget der kan laves.

Lars Liebst, (dir. for Tivoli). “ TIVOLI bliver aldrig færdig!”.

Det gør SK heller ikke, men støt din klub, uanset du bruger den hver dag eller kun en gang imellem.

9)      Dato for standerstrygning blev aftalt til d. 30. september 2017.

·          Invitation kommer senere.

Se info på hjemmesiden / FB senere.

10)   Vi arbejder på at gøre noget ved vores hjemmeside

Første step bliver, at vi afholder en mini-kursusdag, for os mange ukyndige, der som denne redaktør gerne vil lære mere.

Som også gerne vil bruge et par timer på at vedligeholde og opdatere vores mange informationer, -vi skal huske at vi er mange aktive, og at det kræver mange ”hænder”.

Er du interesseret i at være med til dette ”minikursus” så skriv til Thomas Winther på twinther@webspeed.dk , så vil han forsøge at arrangere et par timer med rigeligt kaffe og kage, hvor du vil få en intro til hvordan man gør på vores model.

Du skal kunne medbringe og anvende din egen bærbare PC.

11)                        Regler for brug af rednings/svømmevest.

·         Reglerne er ret enkle, og det betyder at aktive, der ikke er fyldt 14 år altid skal bære rednings/svømmevest.

·         Det er op til den aktive og dennes forældre at sørge for at denne regel overholdes.

12)   Elever på vores Sommerskole som efter at have deltaget i Sommerskolen , ønsker at blive medlem af SK, skal naturligvis bestå svømmeprøven.

13)    Bestyrelsens ”møde og deltagelseskalender” ser pt således ud.

Kommende Bestyrelsesmøder og diverse aktiviteter:

      1. og 2. juli 2017, Silkeborg Regatta.

      5. august kl. 12.00, Indvielse af Søsportens Hus. (ifbm UNM 2017)

      5. og 6. august, NM Sprint, Søsportens Hus, Silkeborg Langsø.

14. august 2017, Bestyrelsesmøde 4.

 

      16. august 2017, Fejring af NM, EM og VM medaljer.

13. september 2017, Bestyrelsesmøde 5.

23. oktober 2017, Bestyrelsesmøde 6.

4. december 2017, Bestyrelsesmøde 7.

 Alle dage er mødetidspunkt for bestyrelsesmøderne kl. 17.30 – ca. 20.00.

Har du et punkt som du ønsker bestyrelsen skal behandle, så skal du sende et oplæg til twinther@webspeed.dk  senest en uge inden bestyrelsesmødet, så det kan nå at komme med på dagsordenen.

Vi holder normalt bestyrelsesmøderne i klubben, og sidder helst i Vikingestuen, men vi kan af praktiske årsager være flyttet til andet lokale, - især i perioden hvor der er instruktionsaftener.

Vi tilstræber, at kunne lægge et referat af mødet på hjemmesiden senest indenfor en uge.

Mail og mobil til Bestyrelsen 2017/2018.

Rune Dreier Kristensen:  rdk@silkeborg.dk,               2488 3945

Carsten V. Madsen:  cm@aarstiderne.dk  ,                2668 8227

Søren Slott:              soeren_slott@yahoo.dk  ,          2444 2074

Thomas Rask:          thr@styreg.com  ,                      3046 0431

Poul Helge Andersen: pha@pc.dk,                             5050 3311

Kent Skovsager:   kent.skovsager@gmail.com   ,      4160 4184

Thomas Winther(sekr.): twinther@webspeed.dk ,   2985 0928

Adm. ansvarlig: vakant

Suppleant: vakant.