Beslutningsreferat fra generalforsamlingen 2017

Tak for fint fremmøde, tag bare en rokammerat mere med næste gang.

Der var mange gode kommentarer og tilkendegivelser.

Bestyrelsen vil gerne opfordre til at I kontakter os, og evt. får en snak med os.

Det mener vi er bedre, end at "samle sammen", og skyde løs på generalforsamlingen.

Nedenfor finder I beslutningsreferatet fra generalforsamlingen 2017.

Generalforsamlingen 27. marts 2017, Silkeborg Kajakklub.

Beslutningsreferat.

1. Valg af dirigent og referent.

Claus Byskov bød de 35 fremmødte medlemmer velkommen, og foreslog på bestyrelsens vegne Lars Brodersen som dirigent, og Thomas Winther som referent.

Begge blev valgt uden modkandidater.

Dirigenten indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet.

2. Formanden / bestyrelsen aflægger årsberetning.

Søren Slott fremlagde årsberetning for Motionsafdelingen, Thomas Rask for KAP-afdelingen, Poul Helge Andersen for Poloafdelingen og Carsten Vium Madsen for Husudvalget.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Claus Byskov fremlagde det reviderede regnskab.

Regnskabet blev godkendt.

Generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til at øge detaljeringen af regnskabet fremadrettet.

4. Indkomne forslag.

* Bestyrelsen havde fremlagt forslag til vedtægtsændringer, som med enkelte rettelser blev vedtaget.

Bestyrelsen blev bemyndiget til at lave de endelige formuleringer på baggrund af drøftelserne.

* Jan Højris havde indsendt forslag til lempelse af IPP-reglerne i forhold til TUR og Havkajak, som følger:.

”Når et medlem har gennemgået og bestået IPP 2 i kap/tur-kajak givet det også ret til at benytte klubben Havkajakker.”

Forslaget blev ikke vedtaget. (se note1)

* Peter Nyegaard Jensen havde indsendt forslag til indkøb af et par rigtige slalomkajakker. (se note2)

Efter drøftelse ønskede forslagsstiller ikke, at det blev bragt til afstemning.

Bestyrelsen opfordrede Peter Nyegaard Jensen til at arbejde videre med at finde en drivkraft til af drive et slalomprojekt, søge fondsmidler mv.

5. Fastsættelse af kontingent, og godkendelse af budget.

Bestyrelsen foreslog en kontingentstigning på i alt 100,-/år.

50,- som pristalsregulering, og 50,- til aflønning af pedelfunktion.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, som er på valg:

7. Formand/ bestyrelsesmedlem, lige år.

Bestyrelsen indstillede Rune Kristensen til formandsposten.

Rune blev valgt for et år uden modkandidat.

8. Administrationsansvarlig/ bestyrelsesmedlem, ulige år.

Administrationsansvarlig Claus Byskov modtog ikke genvalg efter 8 år på posten.

Det har endnu ikke været muligt at rekruttere en arvtager til opgaven, så bestyrelsesposten er indtil videre vakant. 

Bestyrelsen blev opfordret til at ophænge en ”funktionsbeskrivelse”.

9. Kapchef/ bestyrelsesmedlem, ulige år.

Thomas Rask blev genvalgt uden modkandidat.

10. Husansvarlig / bestyrelsesmedlem, lige år.

11. Motionschef / bestyrelsesmedlem, lige år.

12. Polochef / bestyrelsesmedlem, ulige år.

Poul Helge Andersen blev valgt uden modkandidat.

13. valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

Kent Skovsager blev genvalgt uden modkandidat.

Thomas Winther modtog ikke genvalg, suppleantposten er vakant.

14. Valg af revisor 1, ulige år.

Karen Boel modtog genvalg.

15. Valg af revisor 2, lige år.

16. Eventuelt.

Søren Slott takkede på klubbens vegne Claus Byskov for en stor arbejdsindsats i de 8 år Claus har siddet i bestyrelsen.

Søren fremhævede at Claus altid havde været hele klubbens mand og med stor retfærdighedssans havde sørget for at klubbens midler blev retfærdigt og rimeligt fordelt til de enkelte afdelinger. Ligeledes Claus´ store engagement og energi i projektet med at få Søsportens Hus til en realitet.

Bestyrelsen:

Rune Dreier Kristensen,

Søren Slott

Claus Byskov

Carsten Vium Madsen

Thomas Rask

Poul Helge Andersen

 

Note 1:

”Når et medlem har gennemgået og bestået IPP 2 i kap/tur-kajak givet det også ret til at benytte klubben Havkajakker.
Jeg er sikker på at Silkeborg Kajakklub har Danmarks bedst instruktion, og efter at have læst pensum for både tur og havkajak, kan jeg konstatere at de stort set er identiske. De kalder blot tingene forskellige ting.
Jeg mener at IPP kurset skal sammenlignes med et kørekort. Og når man har erhvervet et kørekort, må man selv afgøre om man vil køre Fiat eller Ferrari.”

Note 2:

Forslag til behandling på generalforsamling

 I forbindelse med afviklingen af Tour de Gudenå, blev der sidste år gennemført slalom-kajak i stryget ved Papirfabrikken.

I forbindelse med kajakkernes store festdag, Tour de Gudenå, afviklede DKF og Silkeborg Kajakklub i efteråret for første gang kajakslalom på dansk jord. Arrangementet havde deltagere fra hele landet og mange tilskuere nød deltagernes strabadser.

I DKF er man begejstrede for arrangementet. Derfor har bestyrelsen i DKF besluttet, at det første DM i kajakslalom skal afholdes i Silkeborg den 8. september 2017.

Silkeborg Kajakklubs stævneansvarlige har tidligere udtalt: ”Efter sidste års succes drøfter vi, om arrangementet skal udvides til et såkaldt symposium over hele weekenden, men selve DM-arrangementet gennemføres i lighed med sidste års debut med kvalifikationsløb og efterfølgende finale, hvor de 10 hurtigste fra kvalifikationen dyster om ære, podiepladser, præmier og nu DM-medaljer.”

Banen opsættes igen i år med inspiration fra de store internationale stævner med ophængte porte i vandfaldet, hvor deltagerne efter lodtrækning sendes gennem banen enkeltvis.

DKF glæder sig til sammen med Silkeborg Kajakklub at invitere til DM i denne yderst publikumsvenlige variant af kajaksporten. Selvom vandfaldet i Silkeborg sammenlignet med de internationale baner mangler lidt i sværhedsgrad og længde, så er det rigtigt svært og arrangementet bliver garanteret underholdende også for publikum.”

Med den nye kajakaktivitet i Silkeborg foreslå jeg hermed, at Silkeborg Kajakklub indkøber et par rigtige slalomkajakker.

Jeg tænker, at det nye tiltag er så nyt og specielt, at fonde, sponsorer m.v. kunne støtte indkøbet.