Referat af bestyrelsesmøde 10 2016-2017

REFERAT

Bestyrelsesmøde 11 – 2016/2017 Silkeborg Kajakklub.

Mandag d.23.januar 2017, KL. 17.30 – 20.00                              

STED:  Klubben.

Deltog ikke:  Thomas Rask                                  

1)      Dagsorden godkendt.

2)      Information fra formanden.

Diverse information.

Hjejlen har fået ny direktør, og Rene Maretti har aflagt ham et besøg.

Polo har fået en afdeling af DM til Silkeborg, mere herom fra Poloafdelingen senere.

Næstformand i DKF Peter Nyegaard deltager på næste Bestyrelsesmøde, hvor han vil orientere om projekt ”Bevæg dig for livet”, som DKF er en aktiv deltager i .

Har du pkt. som du ønsker bestyrelsen skal behandle, så skal du sende et oplæg til twinther@webspeed.dk senest en uge inden bestyrelsesmødet, så det kan nå at komme med på dagsordenen.

Vi holder normalt bestyrelsesmøderne i klubben, og sidder helst i Vikingestuen, men enkelte møder kan af praktiske årsager være flyttet til andet lokale, - især i perioden hvor der er instruktionsaftener.

Vi tilstræber, at kunne lægge et referat af mødet på hjemmesiden senest indenfor en uge.

3)      Vedtægtsændringer til godkendelse på generalforsamlingen

Bestyrelsen har ønsket at gennemgå og opdatere klubbens vedtægter så de i højere grad passer til den virkelighed vi oplever. Der blev på mødet fremlagt en række tilpasninger/ændringer.

Disse kan læses på hjemmesiden under varsling af generalforsamlingen.

4)      Drøftelse af regnskab 2016 og budget 2017.

Regnskab for 2016 nærmer sig afslutning og kommer til at vise et positivt resultat på 1 tkr.

5)      Opfølgning på flere punkter fra tidligere dagsordener blev drøftet og videre action blev aftalt

Under punktet blev den fremtidige organisering af bestyrelsen drøftet, herunder fordeling af opgaver i forhold til den velkendte struktur i Sk bestyrelsen.

Drøftelsen endte med en afgørende uenighed mellem formand og den samlede øvrige bestyrelse.

Enden på møde blev at Formanden trak sit mandat med øjeblikkelig virkning som det kan læses andet sted på hjemmesiden, eller via dette link: http://silkeborg-kajakklub.org/blog/2017/2/2/information-fra-bestyrelsen

6)      Eventuelt.

Udsat.

Kommende møder:

20. februar 2017

27. februar 2017

Mailadresser, Bestyrelsen 2016/2017.

Carsten V. Madsen:  cm@aarstiderne.dk ,             2668 8227

Claus Byskov:           cbyskov@gmail.com,          2044 5527

Søren Slott:              soeren_slott@yahoo.dk,       2444 2074

Thomas Rask:          thr@styreg.com,                   3046 0431

Kent Skovsager:      kent.skovsager@gmail.com, 4160 4184

Thomas Winther:    twinther@webspeed.dk,        2985 0928