Referat, generalforsamlingen 2016

Generalforsamling, Silkeborg Kajakklub 2016

Silkeborg, d. 13. marts 2016/tw

 

I overensstemmelse med Silkeborg Kajakklubs vedtægter blev der d. 13. marts 2016 afholdt ordinær generalforsamling. 

Generalforsamlingen startede med kaffe og morgenbrød.

 

Referat

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent og referent.

Peter Nyegaard blev valgt til dirigent.

Thomas Winther blev valgt til referent.

Peter Nyegaard takkede for valget og kunne indledningsvis konstatere at generalforsamlingen var lovligt varslet.

 

2. Formanden for bestyrelsen aflagde årsberetning.

Jeanette aflagde sin beretning for det seneste år, beretningen kan læses i fuld længde på hjemmesiden.

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

I Claus Byskov´s fravær gennemgik Jeanette Løvborg det revisorpåtegnede regnskab.

Regnskabet blev godkendt, efter et par uddybende kommentarer.

 

4. Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.

 

5. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2016.

Den på generalforsamlingen i 2014 vedtagne indeksregulering af kontingentet vil betyde en forventet kontingentforhøjelse i 2017 på ca. 50,- kr.

 

Jeanette Løvborg præsenterede i Claus Byskovs fravær budget 2016.

Fra generalforsamlingen lød en meget tydelig opfordring til en meget konsekvent praksis overfor restancer.

Der var forslag til rykkergebyr, opsøgende kontakt til personer i kontingentrestance.

Der var ligeledes forslag om forhøjelse af prisen på en privat bådplads.

Der var et ønske om at man kan se udviklingen af budgettet, altså om det er en forhøjelse/nedsættelse af budgettet for et område.

Bestyrelsen har opmærksomhed på den likviditetsmæssige udvikling og har fundet løsninger, så årets underskud (91.000) kan finansieres af driften. Altså, at der en fundet en løsning, så kassen ikke løber tom, inden medlemskontingenter begynde at gå ind.

Generalforsamlingen godkendte herefter budget 2016.

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, som er på valg:

7. Formand/bestyrelsesmedlem lige år.

Jeanette Løvborg ønskede ikke at modtage genvalg.

Bestyrelsen foreslog René Maretti, som blev valgt uden modkandidat.

René takkede for valget, og fortalte kort om hvilke opgaver han de næste par år vil kaste sin energi over sammen med resten af bestyrelsen.

Søren Slott takkede Jeanette for hendes indsats de seneste 2 år, især med vægt på gennemførelsen af ombygningen af damernes omklædning, samt det nye vægttræningsrum i tæt samarbejde med Husformanden Carsten Vium Madsen. Søren skylder Jeanette en gave, da han havde glemt den i sommerhuset i Fjerritslev. J

8. Husformand/ bestyrelsesmedlem lige år.

Bestyrelsen foreslog genvalg til Carsten Vium Madsen, som blev genvalgt uden modkandidat.

 

9. Administrationsansvarlig/bestyrelsesmedlem ulige år.

 

10. Kapchef/bestyrelsesmedlem ulige år.

 

11. Motionschef/ bestyrelsesmedlem lige år.

Bestyrelsen foreslog genvalg til Søren Slott, som blev genvalgt uden modkandidat.

 

12. Der vælges hvert år 2 suppleanter til Bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslog genvalg til de 2 nuværende suppleanter, Kent Skovsager og Thomas Winther.

Begge blev valgt uden modkandidater.

13. Valg af revisor 2.

Bestyrelsen foreslog Helge Skjoldan som blev valgt uden modkandidat.

14. Valg af revisor 1, ulige år.

15. Eventuelt.

Forslag om drøftelse af anvendelsen af entreen, flere tilkendegivelser om at det ikke pynter med de mange pagajer der er opstaldet der pt.

Der var et ønske om at der ikke opbevares tøj i omklædningsrum og saunaerne.

Der var et ønske om indkøb af flere koste, så man lettere selv lige kan svinge en kost.

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Godkendelse af referat er modtaget på mail.

Referat godkendt:

Dirigent Peter Nyegaard                                     _______________________

Formand René Maretti                                        _______________________

Bestyrelsesmedlem, Claus Byskov                 _______________________ (afbud)

Bestyrelsesmedlem, Søren Slott                     _______________________

Bestyrelsesmedlem, Thomas Rask                 _______________________ (afbud)

Bestyrelsesmedlem, Carsten Vium Madsen_______________________

Referent, Thomas Winther                                _______________________