Referat af Bestyrelsesmøde 11 2015 (2016).

 REFERAT

Bestyrelsesmøde 11 – 2015 (januar 16), Silkeborg Kajakklub.

Møde, onsdag d. 18. januar 2016, KL. 19.00 – 22.45                              

STED:  Klubben.                                                      

 

2) Besøg af René Maretti, Fmd. for Idrætsrådet i Silkeborg.

René gav en god orientering om Idrætsrådet og opfordrede til at bruge dem.

Desuden opfordrede René til at indstille til idrætspriserne.

www.idraet-silkeborg.dk  kan man læse mere om Idrætsrådet.

Klubben har indstillet max, og mon ikke vi igen kan gøre os fortjent til lidt hæder.

Vi har i hvert fald mange gode emner.

3) Beslutning og godkendelse af budget 2016.

Det fremlagte budget blev godkendt og vil herefter blive fremlagt til godkendelse på Generalforsamlingen d. 13. marts.

4) Organisationsplan og oversigt over nøglepersoner.

Klubbens organisationsplan skal opdateres så det tydeligere fremgår hvem der har taget ansvar for opgaver i klubben. Det aftaltes at KAP-afd.´s organisations oversigt bruges som matrix for Motionsafdelingen og Husudvalget også.

5) Fastholdelse af medlemmer.

Bestyrelsens fortsatte drøftelsen af mulighederne for at vi i højere grad kan fastholde de medlemmer, der gennemfører instruktion. Der har været fremsat forslag som fx løbehold, mountainbikehold, svømning, spinning, andre motionstilbud?

Søren Slott påtog sig opgaven med at få talt med medlemmer, der tidligere har været med til at sætte aktiviteter i gang.

Herefter laves et oplæg til hvorledes vi kommer videre med de forslag der måtte komme.

Alle ideer fra medlemmerne er meget velkommen, så hvis du synes du har en god idé og kunne tænke dig at hjælpe med at føre den ud i livet så kontakt Søren på soeren_slott@yahoo.dk .

6) Frivilligfesten

Blev afholdt d. 30. januar med 45 deltagere, god mad fra vores trofaste sponsor Underhuset/Hotel Himmelbjerget. Tak for lækker mad det smagte dejligt som sædvanligt.

7) Vedligeholdelsesplan for klublokalerne.

Carsten Vium Madsen iværksætter en gennemgang af husets varmeinstallation snarest.

Den manglende dør leveres i uge 8.

Carsten laver en plan for de vedligeholdelsesopgaver der trænger sig på.

Der vil blive fældet to af de gamle træer ved parkeringsområdet vest for omklædningsrummene.

Parkering vil derfor ikke være mulig d. 23, og nok også d. 24.

Se andet opslag.

8) Evt. regler for anvendelse af maskinerne i træningsrummene.

Pkt. blev af tidsmæssige årsager udsat til næste møde.

9) Generalforsamling

Afholdes d. 13. marts 2016, kl. 10.00, med kaffe og brød.

Indkaldelse er varslet på hjemmeside og opslagstavle i klubben.

På valg er:

Formand Jeanette Løvborg, genopstiller ikke.

Motionsformand Søren Slott, genopstiller.

Husformand Carsten Vium Madsen, genopstiller.

10) Deltagelse i DKF´s Årsmøde 2016

Pkt. blev af tidsmæssige årsager udsat til næste møde.

 

Næste Bestyrelsesmøde er d. 24. februar 2016 kl. 19.00.