Referat bestyrelsesmøde 9 2016

REFERAT

Bestyrelsesmøde 9 – 2016 Silkeborg Kajakklub.

Mandag d. 21. november 2016, KL. 17.30 – 20.00                              

STED:  Klubben.

Afbud:  Kent Skovsager.    

Deltog ikke: Finn Pape.

 1)      Dagsorden godkendt.

2)      Poul Helge fra Polo var inviteret til dette punkt.

Polo afdelingen har behov for at tilføre trænerressourcer for at fastholde den positive udvikling der er i afdelingen.

Bestyrelsen godkendte Poloafdelingens ønske om at kunne indgå aftale med relevant træner. Udgifterne til trænerressourcer skal afholdes indenfor poloafdelingens budgetramme og honorar skal være på niveau med klubbens øvrige aftaler med trænere, indgås på DIFs standard kontrakt og underskrives af formand samt den ansvarlig for afdelingen. Poul Helge arbejder videre med at lave input til aftale, og informerer herom på hjemmeside mv., når der er nyt.

3)      Information fra formanden.

Diverse information fra formanden blev taget til efterretning.

Har du pkt. som du ønsker bestyrelsen skal behandle, så skal du sende et oplæg til twinther@webspeed.dk senest en uge inden bestyrelsesmødet, så det kan nå at komme med på dagsordenen.

Vi holder normalt bestyrelsesmøderne i klubben, og sidder helst i Vikingestuen, men enkelte møder kan af praktiske årsager være flyttet til andet lokale, - især i perioden hvor der er instruktionsaftener.

Vi tilstræber, at kunne lægge et referat af mødet på hjemmesiden senest indenfor en uge.

4)      opfølgning fra møde 8.

Der blev drøftet mange emner under punktet, og det betød at flere punkter blev udsat til decembermødet, derfor dette indholdsmæssige korte referat.

5)      Hjælperfest.

Dato for frivilligfesten blev på møde 8 aftalt til d. 27. januar 2017 kl. 18.30.

Invitation mv. kommer på hjemmesiden og på opslagstavlen, men sæt allerede kryds i kalenderen nu!

Har du mod på at hjælpe til med at få en god fest stablet på benene, så kontakt Søren Slott.

6)      Ny bådtrailer på vej

Der har længe været et ønske om og et behov for at udvide trailerparken, og der er nu bestilt en ny trailer som bl.a. får monteret opbevaringskasse til udstyr mv.

Der er nye regler for kørsel med trailer, som Thomas Rask undersøger nærmere.

Klubbens ældste trailer bliver sat i stand og synet, og bliver altså ikke kasseret som det var planlagt.

Det betyder at der fremover vil være 4 trailere til disposition.

Næste udfordring bliver så at finde et egnet sted til parkering af trailerne når de ikke er i brug.

Har du ide eller forslag hertil så kontakt gerne Thomas Rask.

Kommende møder:

19. december 2016

23. januar 2017

20. februar 2017

27. marts 2017.

Alle dage kl. 17.30 – ca. 20.00 i klubben.

Mailadresser, Bestyrelsen 2016.

René Maretti:            rene.maretti@gmail.com ,    93 86 78 87(NYT NR ! )

Carsten V. Madsen:  cm@aarstiderne.dk ,             2668 8227

Claus Byskov:           cbyskov@gmail.com,          2044 5527

Søren Slott:              soeren_slott@yahoo.dk,       2444 2074

Thomas Rask:          thr@styreg.com,                   3046 0431

Kent Skovsager:      kent.skovsager@gmail.com, 4160 4184

Thomas Winther:    twinther@webspeed.dk,        2985 0928