Referat af bestyrelsesmøde 8 - 2016.

REFERAT

Bestyrelsesmøde 8 – 2016 Silkeborg Kajakklub.

Mandag d. 24. oktober 2016, KL. 17.30 – 20.00                              

STED:  Klubben.

Afbud:  Claus Byskov.    

Deltog ikke: Thomas Rask, Finn Pape.

 

1)      Dagsorden godkendt.

 2)      Information fra formanden.

Diverse information fra formanden blev taget til efterretning.

·         RM mødes med Visit Silkeborg d. 27. 10.

·         Klubben er i dialog med Th.Langs Skole om entreprenørskab.

·         Formanden ønsker input til formandsberetningen for 2016 fra de enkelte afdelinger.

·         Søsportens Hus´ tredje fase ser efter udbudsrunden nu er afsluttet til at blive væsentligt dyrere end oprindeligt budgetteret. RM kontakter lokalpolitikerne.

·         Mødedatoer for 2017 blev aftalt til:

23. januar,

20. februar og

27. marts.

 Alle dage kl. 17.30 – ca. 20.00, i klubben.

Har du pkt. som du ønsker bestyrelsen skal behandle, så skal du sende et oplæg til twinther@webspeed.dk senest en uge inden bestyrelsesmødet, så det kan nå at komme med på dagsordenen.

Vi holder normalt bestyrelsesmøderne i klubben, og sidder helst i Vikingestuen, men enkelte møder kan af praktiske årsager være flyttet til andet lokale, - især i perioden hvor der er instruktionsaftener.

Vi tilstræber, at kunne lægge et referat af mødet på hjemmesiden senest indenfor en uge.

3)      Generalforsamling 2017.

Dato for generalforsamlingen blev aftalt til d. 27. marts kl. 19.00 i klubben.

Varsling af generalforsamlingen vil ske på hjemmesiden og på opslagstavler i klubben jf. vedtægterne.

4)      Hjælperfest.

Dato for frivilligfesten blev aftalt til d. 27. januar 2017 kl. 18.30.

Invitation mv. kommer på hjemmesiden og på opslagstavlen, men sæt allerede kryds i kalenderen nu!

Har du mod på at hjælpe til med at få en god fest stablet på benene, så kontakt Søren Slott.

5)      Procedurer vedr. fremtidig budgetlægning blev drøftet, og bliver taget op igen på kommende møder.

6)      Formanden orienterede om forskellige tiltag fra DKF, herunder Bevæg dig for Livet, Fastholdelse af medlemmer, Blå Stier, Medlemstilgang, Grejbank. DKF ønsker at modtage ansøgninger om tilskud og støtte. RM kontakter Peter Nyegaard Jensen for mere konkret information herom.

7)      Bestyrelsen drøftede ansøgning fra Poloafd., om mulighederne for at ansætte træner.  

Poul Helge inviteres til bestyrelsesmødet d. 21. november.

8)       Fordeling af midler til materialeindkøb blev drøftet.

9)      Status på opgaver der er i gangsat.

a.       Velkomstbrev til nye medlemmer skal revideres, der er ikke nyt herom endnu.

b.      Bestyrelsessammensætning 2017, blev drøftet og fortsættes på næste møde.

c.       Indkøb af trailer. Uafklaret.  

d.      Pagajer og veste i de to nicher er blevet godt modtaget, og området vil blive ryddet op i forbindelse med rengøringsdagen d. 13. november.

Husk at sætte navn på din vest, og at opbevaring er helt på eget ansvar. Klubben kan/vil ikke erstatte evt. beskadiget pagaj eller vest.

Alternativt, kan man opbevare sin pagaj og vest, hvor man har opbevaret den i sommerperioden, eller man kan tage udstyret med hjem.

e.      Forslag til nye pokaler blev drøftet, og besluttes på senere møde.

f.        Henvendelse fra medlem vedr. hjælpemiddel eller lign. til at lette op og nedstigningen for de medlemmer, der ikke er helt så rørlige blev drøftet, Søren Slott kontakter.

10)                Sponsorvæg og ”wall of fame” opsættes i det nye vindfang.

Et par nye tiltag (løb og mountainbike) blev forsøgt som nyt tilbud ved et informationsmøde.  Meget få mødte op til informationsmødet, men vi forsøger igen. Søren Slott tager action.

KAP-afdelingen holder forældremøde fredag d. 18. november kl. 18.00 i Sydbyhallen.

 

Kommende møder:

21. november 2016

19. december 2016

23. januar 2017

20. februar 2017

27. marts 2017.

Alle dage kl. 17.30 – ca. 20.00 i klubben.

 

Mailadresser, Bestyrelsen 2016.

René Maretti:            rene.maretti@gmail.com ,    93 86 78 87(NYT NR ! )

Carsten V. Madsen:  cm@aarstiderne.dk ,             2668 8227

Claus Byskov:           cbyskov@gmail.com,          2044 5527

Søren Slott:              soeren_slott@yahoo.dk,       2444 2074

Thomas Rask:          thr@styreg.com,                   3046 0431

Kent Skovsager:      kent.skovsager@gmail.com, 4160 4184

Thomas Winther:    twinther@webspeed.dk,        2985 0928

Finn Pape:              finn.pape@kano-kajak.dk ,        3042 4433