Referat fra Bestyrelsesmøde 2 / 2015.

REFERAT

Bestyrelsesmøde 2 - 2015,  Silkeborg Kajakklub.

Møde, onsdag d. 18. februar, kl. 19.30 – 22.30                              

STED:  KLUBBEN.                                                    

Deltog ikke:  Thomas Rask.

 

1.Godkendelse af dagsorden.

Ordstyrer:  JL.

Referent:  tw

 

2. Status på byggeriet fra Carsten Vium Madsen.

Carsten gav grundig status på projektet, og fik mandat til at igangsætte indhentning af tilbud.

Carsten orienterede om at kalkulationer viser en total på ca 1.5 mio DKK, og har forventning om at udbud kan reducere denne pris. Provenu fra tilbud nyt lån, klubbens opsparing på 140 tkr, eliminering af bådkøb i 2015, samt mindre besparelser på aktiviteter i 2015, kan muliggøre gennemførelse af projektet med denne pris. Bestyrelsen enige om at budget 2015 der fremlægges på generalforsamling afspejler dette.

Carsten laver status til hjemmesiden, når der er relevant nyt fra projektet.

3. Generalforsamling 2015.

Evt. indkomne forslag og bestyrelsens forslag skal være hængt op på opslagstavlen, ligesom revideret regnskab senest 7 dage før generalforsamlingen.

Der vil i år være kaffe og kage til generalforsamlingen.

4. Status på bådmærkning.

Mange har købt mærkater, og bådpladsudvalget arbejder på at registreret og ajourført systemet.

Det er et stort arbejde som vi håber at alle vil bakke op om, så vi sammen kan være med til at give plads til de aktive både, og få opdateret bådpladserne.

Arbejdet med at få vedligeholdt bådpladserne er afsluttet, og ser ud til at være en rigtig god løsning, som har givet flere bådpladser på den samme plads.

5. Børneinstruktion 2015.

Der mangler et instruktionshold til at varetage instruktionen af et børnehold i 2015.

6. Hjertestarter.

Søren Slott og Thomas Winther har sendt ansøgning til Trygfonden om en hjertestarter.

7. DKF´s Årsmøde, 21. og 22. marts, Scandic Silkeborg.

Fra Silkeborg deltager Jeanette Løvborg, Kent Skovsager, Lars Damgaard, Claus Byskov og Thomas Winther i årsmødet.

Tw sender samlet tilmelding.

9. Bordet rundt.

Ikke noget.

10. Eventuelt.

Bestyrelsen begyndte diskussion om revidering af alkoholpolitik. Bestyrelsens ønske er at bringe politikken i bedre overensstemmelse med den sunde adfærd der er i klubben uden at være formynderisk overfor voksnes helt uproblematiske indtagelse af et glas vin ved f.eks. stævner og træningslejre. Ingen konklusion, men forskellige forslag cirkulerer på mail.

Aftalte møder:

Mødedatoer for 2015.

8. marts, ordinær generalforsamling, kl. 13.00