Referat fra Bestyrelsesmøde 1 - 2015.

Bestyrelsesmøde 1 - 2015,  Silkeborg Kajakklub.

Møde, onsdag d. 21. januar, kl. 19.30 – 22.30                              

STED:  KLUBBEN.                                                    

Deltog ikke:  Claus Byskov. (Rask deltog i pkt. 4 og 5)

1.Godkendelse af dagsorden.

Ordstyrer:  JL.

Referent:  tw

2. Drøftelse af mødeform.

Bestyrelsen har afholdt 8 ordinære møder, 1 budgetmøde og 1 ekstraordinær generalforsamling i de 9 måneder bestyrelsen har arbejdet. Alle møderne har været præget af godt engagement, og god lyst til at bidrage.

Vi drøftede mødeformen, og forpligtede os på at være præcise på tid, svar og deltagelsen i de enkelte dagsordenspunkter.

3. Status fra byggegruppen.

Carsten gav en grundig orientering om hvordan byggeprojektet forløber.

Der er afholdt møde med arkitekten, tegninger af huset er sendt til rentegning/opdatering, og der skal laves en detaljeret rumplan, og efterfølgende sendes projektet i udbud – forventeligt ved tre entreprenører.

Projektet holder tidsplanen.

4. Regnskab 14 og budget 15.

Regnskab 14 holder budget.

Budget 15 holder vi møde om d. 27. januar.

5. Info fra Rask.

Kraftcenterchef Kent Skovsager skal fremover modtage dagorden, bilag og referater fra bestyrelsesmøderne.

Finn Pape er ansat som talentchef i DKF og der skal derfor findes en løsning på de timer FP ikke har i klubben længere. Der arbejdes på flere muligheder, og der udsendes info så snart der er aftaler på plads.

Kraftcenterchefen bemyndiges til at afholde ansættelsessamtaler, indgå aftale om løn og ansættelse, samt disponere over kraftcenterbudgettet inden for den aftalte ramme (budgettet).

Kilometerregistrering, der mangler en tovholder til at afprøve www.rokort.dk

Vedligeholdelse af portene.

Tømrer påbegynder vedligeholdelsesarbejdet medio uge 5.

Vedligeholdelse af klubbåde, 10 både er blevet rep, og 10 nye er sendt på værft i Sejs.

Der mangler instruktører til børneinstruktion, hvor der pt. er 50 børn/unge på venteliste. Rask undersøger muligheder.

6. Havkajak, betaling for omskoling til havkajak.

Havkajakroere skal følge alm. vokseninstruktion, og skal derefter også have instruktion for at kunne ro havkajak. Det blev besluttet at omskoling til havkajak skal koste 200,- fremadrettet.

7. Ro banerne.

JL er i god dialog med Silkeborg Kommune for at få udvidet tilladelsen til at udlægge ro banerne ud over de måneder der ligger i nuværende aftale.

8. Generalforsamling afholdes søndag d. 8. marts.

Varsling, dagsorden og revideret regnskab skal offentliggøres senest i uge 6.

CB har håndtaget.

Obs på at der er planlagt Kraftcentersamling samme weekend.

9. Bordet rundt.

Husformand udarbejder drifts og vedligeholdelsesplan for bygningerne.

Indkøbsbilag der vedrører indkøb til vedligeholdelse af bygninger skal til godkendelse ved Carsten.

Husformanden kan delegere indkøbstilladelse til enkelte medlemmer.

Sponsorudvalget har brug for flere hænder. Rask har fået orlov pga. mange opgaver ifbm. overtagelsen af KAP-chef opgaven.

Sponsorudvalget efterlyser et kvartalsvis nyhedsbrev, som kan bruges til at holde vores sponsorer informeret om hvad der er sket, og kommer til at ske i klubben.

10. Eventuelt.

Ikke noget.

Aftalte møder:

Mødedatoer for 2015.

27. januar 2015, budgetmøde kl. 17.30.

18. februar 2015, kl 19.30.

28. februar, bestyrelses-formøde til generalforsamlingen d. 8. marts.

8. marts, ordinær generalforsamling, kl. 13.00