Referat af Bestyrelsesmøde 4 / 2014

REFERAT

 

Bestyrelsesmøde 4-2014,  Silkeborg Kajakklub.

Møde, MANDAG DEN 16. juni, KL. 19.30 – 22.30                               STED:  KLUBBEN.

AFBUD:  TR og TF deltog til og med pkt 3.                                 

 

1.

Godkendelse af dagsorden.

Referent.:  tw

Ordstyrer, JL. 

1A.

Lars Damgaard deltog fra mødets start og gav en status på de forestående stævner.

Der er lavet aftaler om streaming af NM Maraton, og god støtte fra Silkeborg Kommune, Dan Hostel, Elite Silkeborg og Scandic som betyder at man kan følge løbene på storskærm.

Har du mulighed for at hjælpe til med det store arrangement, så husk at give et praj til Lars, eller skriv dig på, på opslaget i klubben.

 

2. Info fra Formanden.

a) Byggeriet.

Der har været afholdt møde igen med JB.

Konklusionen er at Jyske Bank ikke vil stille bankgaranti.

Det betyder ikke, at klubben ikke har en god og sund økonomi, men at vi mangler at kunne stille grund og hus som sikkerhed for et lån.

Det skyldes at aftalen med Silkeborg Kommune som stiller grunden til rådighed for klubben i et lejemål, hvor vi så kan opføre et klubhus. Den værdi, klubhuset vurderes til, er 0 kroner i en kreditvurdering, da værdien ikke kan realiseres, hvis Silkeborg Kommune kræver grunden tilbage,  derfor har klubhusets bygninger ingen realiserbar værdi, i hvert fald ikke i kreditforenings øjemed.

Det blev derfor besluttet, at renovering og ombygning af damernes omklædning iværksættes snarest muligt.

På generalforsamlingen var der flere der tilkende gav at ville bidrage med arbejdskraft til projektet.

CVM undersøger mulighederne for en ”omvendt  licitation”, som betyder at vi beder om et tilbud på hvad vi kan få lavet ud fra et givet beløb, og ikke omvendt.

CB laver snarest et overslag på et rådigt beløb til ombygning.

b) Ansøgning sendes til DGI.

c) Ansøgning bliver sendt til EliteSilkeborg. (trænerressourcer)

d) Situationen med manglende cheftræner på KAP1 og 2, betyder at Thomas Rask frikøbes et antal timer ugentligt, indtil der findes en anden løsning. Der laves et stillingsopslag snarest.

3. Status på rengøring.

Der bliver gjort rent tre dage om ugen fra uge 26.

De små omklædningsskabe til Kraftcenterroerne er kun til roere tilknyttet Super Kraft Center Silkeborg og et antal trænere.

Der er roere, der ikke har et skab pt., så roere uden tilknytning til Super Kraft Centret vil blive bedt om at tømme skab og aflevere nøgler.

4. Drøftelse af manglende trænerressourcer.

Pkt. tages op igen til efteråret, når der skal laves en frivillighedspolitik.

5. Årshjulet.

Opgaver i juni og juli drøftet.

Årshjulet er et fast pkt. på fremtidige bestyrelsesmøder.

Udover Årshjulet har Bestyrelsen en to-do-liste med øvrige opgaver for året, som ikke er årligt tilbagevendende opgaver.

6. Søgængeren.

Der er fundet ny redaktør på bladet, og hvis man har artikler til Søgængeren så skal man som tidligere sende til mailadressen: klubblad@silkeborg-kajakklub.dk

Vores nye redaktør hedder Trine Grønbæk Hamborg.

(For den nysgerrige kan hun findes på Facebook.)

 

7.Sponsoraftaler.

OK benzinkort aftalen bredes ud til hele klubben.

Søren og TW aftaler hvordan.

Efter næste generalforsamling fordeles de indkomne midler efter ansøgning fra klubbens medlemmer.

TW udarbejder et ansøgningsskema. Det forventes at der vil være et sted mellem 4-5.000,- til fordeling.

 

8. Orientering fra udvalgene.

Formanden:

HUS:

KAP:

Motion:

ADM:

CB oplyser at billigste tilbud på licitationen over byggeriet i Sølystparken var på 4.400.000,-, det betyder at der skal findes mindste 10 % besparelse på projektet, og man forventer at der bliver reduceret i det byggeri, der var planlagt til at have fundament i vandet.

Sponsor:

9. Eventuelt.

 Næste møde, 20. august, kl. 19.30.