Referat, Bestyrelsesmøde 3-2014, Silkeborg Kajakklub.

REFERAT

 

Bestyrelsesmøde 3-2014,  Silkeborg Kajakklub.

Dato 27. maj 2014 / JL/ tw

Møde, MANDAG DEN 26. MAJ, KL. 19.30 – 22.30                               STED:  KLUBBEN.

AFBUD: Tom F.                                                                                     

 

 

1.

Godkendelse af dagsorden.

Referent.:  tw

Ordstyrer, JL. 

 

 

2. Byggeriet.

Arbejdsgruppen har haft indledende kontakter, og der afventes pt. en tilbagemelding om mulighederne,  og forhåbentlig en aftale om flere møder vedr. bankgaranti mv.

Bestyrelsens  deadline for arbejdsgruppen, der skal undersøge mulighederne forventes at kunne overholdes. (30. juni)

 Arb.gruppen består af Carsten Vium Madsen (fmd), Jan Pedersen, og Kristen Søndergaard og Formand Jeanette Løvborg.

3. Årshjul for Bestyrelsen.

Årshjul for Bestyrelsens arbejde blev gennemgået og punkter drøftet.

Årshjulet bliver et fast pkt på fremtidige bestyrelsesmøder.

Udover Årshjulet har Bestyrelsen en to-do-liste med øvrige opgaver for året, som ikke er årligt tilbagevendende opgaver.

4. Søgængeren.

John Berry har ikke længere mulighed for kunne lave bladet.

Claus Byskov, har undersøgt mulighederne ved DGI, de kan ikke hjælpe os med denne opgave.

JL undersøger alternativ. Vi må forvente en forsinkelse af Søgængeren 2 /2014.

5. Orientering fra udvalgene.

Formanden:

MJA har ikke bragt artikler med omtale af vores stævnedeltagelser.

Der er sendt artikel op til Brandenburg (bragt i avisen), der er sendt artikel om Brandenburg (ikke bragt), der er sendt artikel fra Paradisløbet (ikke bragt), der er sendt artikel om udtagelse af Casper og Emil, (bragt i avisen med billede), der er sendt artikel fra Maribo (bragt i avisen med billede).

Tw har inden sæsonstarten i år, haft en god og positiv dialog med sportschef Peter Sørensen, og TW opfordrer til at vi forholder os afventende lidt endnu, og at vi får aftalt hvilken form artiklerne skal have, hvis vi vil justere på nuværende praksis. Altså om det skal være eliteresultater (5 tophistorier), eller vi skal fortsætte med at forsøge at få alle stævnedeltagerne omtalt med minimum bedste resultat. Erfaringsmæssigt ved vi at der er mange aktive og pårørende, der er glad for at se et kendt navn omtalt i avisen.

Der har været opslag på hjemmesiden for at rekruttere hjælpere til skriveopgaven, der er temmelig omfattende når der skal resultatformidles. Ingen respons. Tw kan ikke nå at sende artikel til MJA søndag.

De evt. utilfredse opfordres til at kontakte TW, der har god brug for hjælp, således at de kan få mulighed for at bidrage konstruktivt til at løse opgaven.

JL vil undersøge muligheden for at kunne ringe til en journalist, som kan skrive en artikel (tophistorien), der så vil kunne bringes mandag. Hvorvidt der så efterfølgende skal sendes artikel med resultatformidling skal aftales.

HUS:

Carsten vil etablere et fejl/mangel meldingssystem hvor man kan skrive de fejl og mangler på som man ser.  Denne mulighed skulle gerne hjælpe med til at vi får taget hånd om fejl og mangler så tidligt at de ikke udvikler sig. Opslag på opslagstavlen og i køkkenområdet.

Der skal foretages en gennemgang af varmesystemet, dels af hensyn til optimering af udnyttelsen, men også af hensyn til dimensionering i forbindelse med evt. til/ombygning.

KAP:

Thomas Rask blev på bestyrelsesmøde 2 konstitueret som Kraftcenterchef, da Tom Faurschou er blevet valgt ind i DKF bestyrelsen som Eliteansvarlig.

Tom kan ikke forhandle Kraftcentertilskud mv., og samtidig være repræsentant for sin egen klub.

Det er derfor aftalt at Thomas Rask konstitueres som Kraftcenterchef, indtil der findes en mere langsigtet aftale med relevant person.

Der afventes pt. en indholds/funktionsbeskrivelse på Kraftcenterchefens opgaver.

Spørgsmål omkring opkrævning af betaling for træningsdeltagelse blev drøftet og det blev besluttet at CB  beder Sanne om at lægge det i sit Årshjul.

Der er hårdt brug for trænerressourcer til KAP1. Muligheder blev drøftet, og der vil fortsat blive afsøgt muligheder.

Elite-Silkeborg har møde i kommende måned, Finn og Jeanette deltager.

Motion:

Ungeinstruktionen har fået særdeles erfarne trænerressourcer, idet trænergruppen (Christina Winther, Marie Ingemann,  Christian Karlskov, Sebastian Søndergaard og Simon Bøtker)består af medaljevindere ved DM, Tour de Gudenå og Danske og Nordiske Mestre. De har alle selv trænet på meget højt niveau, og i tusindvis af timer. Der er en rigtig god stemning på holdet, og instruktionen forløber planmæssigt ligesom den også gør på de øvrige begynderhold.

ADM:

CB har haft skrevet til Fritids- og Kulturudvalget ang. problemstilling med underdimensionerede badefaciliteter i planerne for Sølystparken. Der har ikke været nogen respons på henvendelsen.

Sponsor:

Der er planlagt sponsorarrangement til NM og VIP arrangement til Silkeborg Regatta.

Der er flere nye sponsoraftaler på vej, de vil blive omtalt når der er en aftale på plads.

EnergiMidtaftalen og OK aftalen ønskes bredt ud i hele klubben. Tages med som pkt. på kommende møde.

 

6. Enkelte aftalte mødedatoer ændres, da de konflikter med aktiviteter i klubben.

Ændring af mødedatoer:

18. august , (i stedet for 20. august).

15. september (i stedet for 17. september).

 

 

 Næste møde, 16. juni, kl. 19.30.