Referat fra Bestyrelsesmøde 2 / 2014

Bestyrelsesmøde 2-2014,  Silkeborg Kajakklub.

Dato 13 maj 2014 / JL/ tw

Møde, ONSDAG DEN 13. MAJ, KL. 19.30 – 22.45                               STED:  KLUBBEN.

AFBUD: T. Rask                                                                                    

 

 

1.

Godkendelse af dagsorden.

Referent.:  tw

Valg af ordstyrer, JL.                

Dagsorden forsøges fremadrettet fremsendt minimum 4 dage før mødet. (søndag).

Referat rundsendes til bestyrelsens godkendelse med indsigelsesfrist på 2 dage.

Manglende indsigelse betragtes som godkendelse.

Referent lægger efter godkendelse på hjemmesiden.

 

2. Bådpladsudvalget.

Bådpladsudvalgets forslag var pga. af flere udsættelser godkendt pr. mail, så udvalget kunne komme i gang med projektet. Claus Nørregaard og Aage Ellehuus effektuerer.

Indsat fra referat fra bestyrelsesmøde 1/2014:

Bådpladsudvalget fremsender inden næste Bestyrelsesmøde (30. april) forslag til et regel/rammesæt, der skal sikre at bådpladserne tildeles ensartet for klubbens medlemmer.

Claus indkalder repr. fra KAP, - og evt andre berørte afdelinger, til møde, hvor ønsker og behov afstemmes, ideer og muligheder drøftes, dette for at vi sikrer så gnidningsløs en proces som muligt.

Opgaven med pladstildeling lægges ud i de afdelinger der er berørt, og afdelingerne skal fremadrettet selv tildele bådpladser.

Alle medlemmer der har privat kajak(ker) skal registrere/genregistrere denne/disse og Bådpladsudvalget fremstiller en mærkat (nummerplade) som skal påklistres privat / klubkajak.

Der skal laves en intensiv informationsindsats i/på hjemmeside og i klubben, evt. også i næste klubblad.

Registreringen vil koste  50,-. pr. båd.

Registrering og betaling vil foregå via hjemmesiden i stil med betaling for fx Tour de Gudenå.

Der vil i 2014 ikke blive opkrævet betaling for en bådplads.

Har man kajakker, man ikke aktivt bruger, må man være forberedt på at kunne blive bedt om at fjerne den/dem, og først få tildelt en plads når ventelisten er fjernet.

Bådpladsudvalget fremsender evt. forslag til generalforsamlingen 2015, med forslag om krav til et antal roede kilometer, for at kunne opretholde bådpladsstatus.

T Rask tilbød oplagringsplads for ca. 20 kajakker, der ikke benyttes, eller som man ikke kan finde ejermand til.

 

 

3. A , Om/udbygning, CVM og Jan Petersen.

Vi har modtaget tilbud på finansiering af tilbygning fra LR Kredit, som forudsætter en bankgaranti for halvdelen af lånebeløbet. Såfremt det ikke er muligt at skaffe bankgarantien krævet af LR Kredit, inden den satte deadline, skal bestyrelsen beslutte om processen med udbygning skal sættes i stå, og evt. erstattes af proces med ændringer indenfor eksisterende bygningsmasse (f.eks. udvidelse til dameomklædning).

Revisor Jan Petersen var indbudt til mødet for at redegøre for hvor vi står pt. Byggeprojektet har der været snakket om i mange år, og det er for Bestyrelsen vigtigt at vi nu får klarlagt mulighederne.

Spørgsmålene er om klubben er kreditværdig.

Sponsorudvalget forsøger via relationer der er skabt, at få klarhed over hvorvidt klubben kan få en bankgaranti på halvdelen af det byggelån der er nødvendigt.  Bestyrelsen har sat en deadline for en arbejdsgruppe, der skal undersøge mulighederne til d. 30. juni (i år J ).

 Arb.gruppen består af Carsten Vium Madsen (fmd), Jan Pedersen, og Kristen Søndergaard og Formand Jeanette Løvborg.

3. Rengøringsaftale, CVM.

Husudvalgsformand ønsker frekvensen af rengøring øget fra 2 til 3 gange om ugen.

CVM aftaler detaljerne med BH-Rengøring, og en evt. udvidelse af timetallet vil være en meget begrænset udgift for klubben, pga. de lokaletilskudsregler der i Silkeborg Kommune. Besparelsen for klubben vil fortsat være markant, i forhold til tidligere aftale om rengøring.

Carsten aftaler med BH.

4. Diverse opfølgning fra møde 1, JL.

Niklas har sagt ja til at være SK´s repr. i Gudenå Komiteen vedr. TdG.

NMH og hans netværk, har fået opgaven med at skulle starte TdG, foreløbige tanker omkring starten er start fra Sølystparken og en omgang på Silkeborg Langsø og derefter ud via(igennem/under) Viborgbroen og så mod Randers. Spændende nyt koncept, som vi nu er blevet en del af.

JL forventer at der vil være et overskud til klubben for indsatsen.

Etablering af aktivitetsudvalg, Søren Slott koordinerer det videre forløb.

Silkeborg Ildfestregatta 2014,  JL  koordinerer klubbens evt. deltagelse.

5. Søgængeren, JL

John Berry har ikke længere mulighed for kunne lave bladet.

Claus Byskov, undersøger mulighederne ved DGI, og alternativt må vi undersøge mulighederne for at købe ydelsen ved privat firma. Claus har opgaven.

 

6. Elitechef fremadrettet, JL

Thomas Rask konstitueres som Kraftcenterchef, da Tom Faurschou er blevet valgt ind i DKF bestyrelsen som Eliteansvarlig.

Tom kan ikke forhandle Kraftcentertilskud mv., og samtidig være repræsentant for sin egen klub.

Det er derfor aftalt at Thomas Rask konstitueres som Kraftcenterchef, indtil der findes en mere langsigtet aftale med relevant person.

Der vil ske en løbende overlevering af opgaverne, og der vil blive afsøgt mulighederne for en Kraftcenterchef, som vil kunne afløse TR i løbet af året og senest til generalforsamlingen 2015.

7. Frivillig politik.

Punktet udsættes til efteråret.

Spørgsmål om evt. kontingentfritagelse vil blive besluttet i forbindelse med vedtagelsen af en politik for det frivillig arbejde, der foregår i klubben.

 

8. Paradisløbet, vel overstået, med 154 deltagere.

 

9. Enkelte aftalte mødedatoer ændres, da de konflikter med aktiviteter i klubben.

OBS: Der afholdes Bestyrelsesmøde d. 26. maj kl. 19.30 i klubben.

Dagsorden indhold begrænses til Søgængeren, Årshjul og evt. respons fra bygge-arbejdsgruppen.

Bestyrelsesmødet der var planlagt d. 18. juni ændres til d. 16. juni.

Øvrige datoer fastholdes indtil videre.

 

10. Alle, bordet rundt.

Spørgsmål vedr. mulighed for at transportere borde/bænke på ny trailer.

Der er for længst bestilt indretning af den nye trailer, den aftale ændres der ikke på. Mellemste trailer kan benyttes til at transportere borde/bænke/telt mv. Den er let at manøvrere og let at håndtere og opfylder derfor behovet.

11. 75 års jubilæum i 2015, alle.

Punktet udsættes.

12. økonomiopfølgning, CB.

JL ønsker en gennemgang af regnskabsopfølgning på et senere tidspunkt.

 

13. Indelukkets fremtid, høring.

JL koordinerer klubbens deltagelse.

 

14. evt.

Søsportens Hus:

Silkeborg Kommune har fra arkitektfirma Laban fået forslag til næste etape til færdiggørelse i løbet af foråret 2015, indenfor byrådets afsatte budget på i alt 4 mio kr.

Claus har bemærket sig at der foreslås opførelse af badefaciliteter på i alt 6 kvm.

Det vurderes ikke at være tilstrækkeligt, og CB vil følge forløbet så vi evt. kan nå at gøre indsigelser.

 

 Næste møde, 26. maj, kl. 19.30.

20-5-14, tw.