Læs referat af Bestyrelsesmøde 1 - 2014

REFERAT

Bestyrelsesmøde 1-2014, Silkeborg Kajakklub.

Dato 20. marts 2014 / JL/ tw

Møde, ONSDAG DEN 19. MARTS, KL. 19.30 – 22.30 STED: KLUBBEN.

AFBUD: Tom Faurschou, Finn Pape og Aage Ellehuus.

1

Godkendelse af dagsorden

Referent.: tw

Valg af ordstyrer, JL.

Dagsorden forsøges fremadrettet fremsendt minimum 4 dage før mødet. (søndag).

Referat rundsendes til bestyrelsens godkendelse med indsigelsesfrist på 2 dage.

Manglende indsigelse betragtes som godkendelse.

Referent lægger efter godkendelse på hjemmesiden.

2, alle

Bådpladsudvalgets forslag drøftes.

Finn Pape, Claus Nørregaard og Åge Ellehus var inviteret til dette punkt.

Claus Nørregaard deltog og fremlagde problemstilling omkring manglende bådpladser og venteliste.

Beslutning:

Bådpladsudvalget fremsender inden næste Bestyrelsesmøde (30. april) forslag til et regel/rammesæt, der skal sikre at bådpladserne tildeles ensartet for klubbens medlemmer.

Claus indkalder repr. fra KAP, - og evt andre berørte afdelinger, til møde, hvor ønsker og behov afstemmes, ideer og muligheder drøftes, dette for at vi sikrer så gnidningsløs en proces som muligt.

Opgaven med pladstildeling lægges ud i de afdelinger der er berørt, og afdelingerne skal fremadrettet selv tildele bådpladser.

Alle medlemmer der har privat kajak(ker) skal registrere/genregistrere denne/disse og Bådpladsudvalget fremstiller en mærkat (nummerplade) som skal påklistres privat / klubkajak.

Der skal laves en intensiv informationsindsats i/på hjemmeside og i klubben, evt. også i næste klubblad.

Registreringen vil koste ca. 50,-. pr. båd.

Registrering og betaling vil foregå via hjemmesiden i stil med betaling for fx Tour de Gudenå.

Der vil i 2014 ikke blive opkrævet betaling for en bådplads.

Har man kajakker, man ikke aktivt bruger, må man være forberedt på at kunne blive bedt om at fjerne den/dem, og først få tildelt en plads når ventelisten er fjernet.

Bådpladsudvalget fremsender evt. forslag til generalforsamlingen 2015, med forslag om krav til et antal roede kilometer, for at kunne opretholde bådpladsstatus.

T Rask tilbød oplagringsplads for ca. 20 kajakker, der ikke benyttes, eller som man ikke kan finde ejermand til.

3, alle

Rengøring af, og oprydning i omklædningsrummene.

Forslag til tekst til ophængning i klubben.

Carsten har info om tildeling af skabe.

Beslutning:

Husformand tildeler omklædningsskabe.

Der bliver påklistret navneskilt på skabet.

Der kan tildeles eet skab. Skabene er til Kraftcenterroerne, som træner flere gange dagligt. Kraftcentertrænere tildeles også et skab.

Der ophænges ”gode leveregler” i omklædningsrum.

CB laver et regneeksempel på hvad man kunne få for varmtvandspengene, i stedet for varmt vand. Opfordring til korte bade hænges op.

Rengøring. CVM inviterer BH-rengøring for at afstemme hvilke forhindringer de møder, som gør det svært at levere tilstrækkelig rengøring.

Enighed om at vi som klub skal have orden i eget hus før der drøftes behov for mere rengøring.

Bestyrelsen på besøg i omklædningsrum.

Dameomklædningsrum var fyldt med tøj og tasker.

Dette er ikke acceptabelt.

Trænerne og Bestyrelsen vil følge udviklingen nøje de kommende måneder.

TR kontakter Lars Damgaard.

4, JL

”Bestyrelsens forventninger til en god Formand”

Er der særlige opgaver, jeg skal tage mig af?

Uden referat. Jeanettes egne noter.

5, JL

Etablering af et aktivitetsudvalg

JL kontakter Karen Boel, der ved generalforsamlingen gav udtryk for ideer og ressourcer.

6, JL

Standerhejsning

Tidspunktet blev aftalt ændret til kl. 09.30, med Formandstale og efterfølgende kaffe og morgenbrød.

Annoncering i Søgænger1 skal ændres, TW kontakt til Lars Mønsted og Berry.

7, JL

Paradisløbet

JL kontakter Lars Damgaard for afklaring af status på arrangementet.

8, JL

TdG – komitéen mangler repræsentanter til en Silkeborg-komité

JL kontakter relevante, der kunne hjælpe med starter, mv.

9 Alle

Årshjul, klubaktiviteter.

CB laver et udkast/oplæg til førstkommende Bestyrelsesmøde.

10 Alle/ tw

Årshjul, bestyrelsesmøder.

Datoer for de kommende bestyrelsesmøder aftalt.

30. april, 19. maj, 16. juni, 18. august, 22. oktober, 19. november, 17. december.

Alle dage kl. 19.30 – ca. 21.30, i klubben.

Forslag til dagsorden til TW senest en uge før.

11, alle

Bordet rundt, info fra udvalgene.

Motion.

Mangler Ungdomstræner, til instruktion af et hold 15-17 årige.

JL spørger et par relevante.

SS evt. annoncering, hvis uden resultat må holdet aflyses.

Havkajak bliver organisatorisk en del af Motions-afdelingen fra dd.

Hus.

CVM kontakter tidligere Husformand for status på evt. igangværende opgaver mv.

Kap.

Sponsorudvalget udsender i næste uge regninger til sponsorerne for 2014.

12, Evt.

CB takker nej tak til PN, for det fremsatte forslag vedr. færgeoverfart drevet af Kajakklubben.

CB sender adresse / mailliste til Bestyrelsen og supl.

CB beder PN om navne på ”indflydelsespersoner”.

Aftalt at der på næste møde skal drøftes:

* Frivillig politik. (hvem laver oplæg?)

* Bådpladsudvalgets forslag. (inviteres igen ?)

* Opfølgning på rengøring. (CVM)

* Status på byggeri / kreditforening (CVM)

13, Bilag:

1) Tekst til ophængning, omklædningsrum.

2) Mailinfo vedr. rengøring.

3) KAP kalender

4) Bådpladsudvalget oplæg

Næste møde, 30. april, kl. 19.30.