Referat fra bestyrelsesmøde 8.

REFERAT

Bestyrelsesmøde 8 - 2014,  Silkeborg Kajakklub.

Møde, onsdag d. 17. december, kl. 19.00 – 22.30                              

STED:  KLUBBEN.                                                    

Deltog ikke:

1.

Godkendelse af dagsorden.

Ordstyrer:  JL.

Referent:  tw

2. Afholdelse af ekstraordinær generalforsamling.

Afholdelse af ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med godkendelse af lånoptagning til ny/ombygning.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag med 21 stemmer for, ingen imod, en undlod at stemme.

3. Status fra byggegruppen.

Carsten gav en kort orientering om det videre forløb for projektet.

4. Kapchef, nu og fremadrettet.

Tom Faurschous bestyrelsespost i DKF er ikke forenelig med samtidig bestyrelsespost i en klub.

Toms opgaver som Super Kraft Centerchef har længe været varetaget af Thomas Rask, og Kapchef rollen skal nu også overdrages. Der arbejdes på en ny organisering, evt. med flere personer der deler opgaverne.

Tom fortsætter sit virke i SK bestyrelsen frem til generalforsamlingen 2015.

5. Klubbens 75 års jubilæum, pkt. udsat til januar mødet.

Bestyrelsen ønsker fortsat at der i 2015/16 afholdes markering af:

  1. Reception i anledning af klubbens 75 års jubilæum.

  2. Standerhejsning/ standerstrygning.

  3. Hjælperfest, planlagt til januar 2016.

  4. Evt. indvielse af tilbygning.

  5. Evt. fejring af medaljetagere (EM/VM).

6. Orientering fra Peter Nyegaard.

Peter Nyegaard gav en status omkring Elite Silkeborg, og en opfordring til at Bestyrelsen deltager i DKF Årsmødet, der afholdes i Silkeborg i 2015 på Scandic.

Desuden gav Peter en orientering om Søsportens Hus, og opfordrede til at klubben i størst muligt omfang benytter faciliteterne i den kommende sæson, på trods af de meget begrænsede bade / omklædningsfaciliteter der er besluttet for projektet.

 

7. Fester i klubben.

Et medlem af klubben har oplyst til bestyrelsen at han mener at kunne huske at en generalforsamling for ca. 12 år siden besluttede, at der ikke kunne afholdes fester i klubben således som det for nyligt er sket. Bestyrelsen undersøger hvilke beslutninger der reelt er truffet desangående, og stiller evt. forslag til vedtægtsændring på næste generalforsamling således politikken omkring fester i klubben bliver kommunikeret i vedtægter.

 

Bestyrelsen har i 2014 givet lov til at der to gange har kunnet afholdes, dels en fest for et mindre antal roere, der gerne ville markere sæsonafslutningen, dels en roere der ønskede at holde en fest for sine ro kammerater fra klubben i anledning af sin 18 års fødselsdag.

Bestyrelsen har ønsket at vise vores unge roere tillid til at kunne afholde en fest under ordentlige forhold i klubbens lokaler. De fleste af vores unge har i dag ikke mulighed for at kunne facilitere en fest, hvis der deltager/inviteres +20.

Konkret tilladelse gives indtil videre af formanden.

8. Info fra Thomas Rask

Mangler at sende DKF evalueringen til orientering til bestyrelsen, den bliver fremsendt snarest.

Referat fra møde vedr. Super Kraft Center fremsendes snarest til orientering til bestyrelsen.

Kilometerregistreringssystem, der arbejdes fortsat på projektet.

Vedligeholdelsesprojektet med bådpladserne begynder i januar.

9. Bordet rundt.

Claus Byskov orienterede om at regnskab 2014 ser ud til at holde budget.

10. Eventuelt.

Aftalte møder:

Mødedatoer for 2015 i forslag.

21. januar 2015.

18. februar 2015

28. februar, bestyrelses-formøde til generalforsamlingen d. 7. marts.

7. eller 8. marts, ordinær generalforsamling.