Referat af ekstraordinær generalforsamling.

Referat af ekstraordinær generalforsamling

Silkeborg Kajakklub

afholdt den 17. december 2014, kl. 19.30.

Åhave Allé 9B, 8600 Silkeborg.

 

Der forelå følgende dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent

                             Lars Brodersen blev valgt til dirigent.

                             Dirigenten indledte med at konstatere at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og at

                             generalforsamlingen var beslutningsdygtig jf. vedtægterne.

                             Thomas Winther var referent.

                             Tilstede var 22 stemmeberettigede medlemmer.

2. Orientering om byggeprojekt, ved Carsten Vium Madsen.

Carsten Vium Madsen præsenterede skitse for den planlagte til/ombygning, og besvarede spørgsmål hertil.

3. Orientering om økonomi i forbindelse med byggeprojekt, ved Claus Byskov.

Claus Byskov redegjorde for økonomien omkring ny lånoptagning, og besvarede spørgsmål hertil.

4. Godkendelse af optagelse af lån til finansiering af byggeprojekt.

21 stemte for og 0 imod, 1 ønskede ikke at stemme.

Den ekstraordinære generalforsamling godkendte Bestyrelsens forslag til ny lånoptagning, og bemyndiger Bestyrelsen til at igangsætte ombygning af klubbygningerne.

5. Evt.

Der blev stillet spørgsmål vedr. afholdelse af fest i klubbens lokaler.

Der blev stillet spørgsmål vedr. køb af mærkater til bådregistrering.

Bestyrelsen vender tilbage med svar og præcisering af de stillede spørgsmål.