Refererat af bestyrelsesmøde den 15. aril 2013

Refererat af bestyrelsesmøde den 15. aril 2013 i Silkeborg Kajakklub.

Tilstede: Peter Nyegaard, Claus Byskov, Karsten Bjørnholt, Søren Slott, Marianne Hansen

Afbud: Tom Faurchou, Thomas Rask.

Dagsorden:

1. Velkomst v. mødeleder

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

3. Kort status på byggeri

4. Nyt fra formanden (PN)

5. ”Bordet rundt”:

• Kap (TF)

• Motion (SS)

• Hus (KB)

• Administration (CB)

6. Eventuelt

7. Næste møde

ad2) referat godkendt.

ad3) KB orienterede om status på byggeriet. Skov- og Naturstyrelsen har forhåndsgodkendt byggeplanen. Næste trin er, at Jes indhenter tilbud på tegninger hos Nielsen & Nielsen.

ad4) PN orienterede om hans valg til posten som næstformand i DKF. Der blev i den forbindelsedrøftet, hvad denne post kunne indebære for PN og for klubben. Næstformanden har bl.a. den vigtige opgave, at varetage den eksterne kommunikation.

PN orienterede om det forestående paradisløb. Planlægningen  ved Jes og Preben i god gænge.

Standerhejsning den 28. april blev kort drøftet.

Tillige orienteredes om nyt sponsorat fra Sydbank.

ad5) I TF's fraværd orienterede Marianne (MH) om Spring Cup samt om en meget vellykket træningslejr i Frankrig.

Endvidere oplyste MH, at eliteudvalget arbejder på at etablere et "Tarzan hold".

Det blev besluttet at MH køber 10 stk. børnepagajer.

SS orienterede om indkøb af 2 stk k2 turkajakker en Vajda samt en Nelo.

KB oplyste, at cockpit på ny k2 Neumann er svagt. Aftalt SS tager fat i Kajakcentrum med henblik på reklamation.

SS oplyste, at han og Daniel Sloth har haft drøftelser om instruktionen af de 15-18 årige. SS har aftalt med Daniel, at Daniel kører instruktionen af denne gruppe igen i år. Daniel kan ikke køre forløbet videre efter instruktion, så der skal findes en løsning for træning af denne gruppe. SS arbejder på dette.Daniel har udtrykt ønske om at de 15-18 årige kan tilbydes at deltage på årets træningslejr i Ry i uge 27. Dette blev godkendt.

SS oplyste, at der er bortkommet 4 stk. voksenpagajer. SS indkøber nye.

I forbindelse med drøftelserne om børne/ungeinstruktionen blev frigivelsesreglerne for unge under 18 drøftet. Konklusionen blev at reglerne er uklare og Marianne tager frigivelsesreglerne op i eliteudvalget med henblik på præcisisering eller nye regler.

CB forelagde budgetopfølgning, der blev taget til efteretning.

CB ønsker opdeling i regnskab med hensyn til udgifter relateret til kraftcenter og øvrige udgifter. Godkendt CB arbejder videre hermed.

CB forelagde status på den nye hjemmeside. CB deltager i snarligt evalueringsmøde med Klaus Stephansen og den øvrige Webstyregruppe.

CB orienterede om status på planerne med Søsportens Hus, der tilsyneladende står foran et gennembrud. Der arbejdes med et tredelt projekt sammen med Aldersgyst Gymnastik- og Idrætsforening og Roklubben, hvor de enkelte faser kan opfylde den allerede eksisterende lokalplan. Det sidste vil lette projektets gennemførelse.

ad6) Intet.

ad7) næste møde den 16. maj.

Referent/ SS