Referat, bestyrelsesmøde 3. oktober

Referat fra Bestyrelsesmøde i Silkeborg Kajakklub den 3. oktober 2013 kl. 19:30  afholdt i kajakklubben. 

Tilstede: Peter Nyegaard (PNJ), Claus Byskov (CB), Søren Sloth (SS) Tom 

Fraværende: Marianne Hansen (MH), Thomas Rask (TR), Karsten Bjørnholt (KB),

Referent: PNJ

Faurschou (TF), 

Dagsorden:

1. Velkomst v. PNJ

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

3. Kort status på byggeri

4. Nyt fra formanden

5. ”Bordet rundt”:

• Kap (TF)

• Motion (UK)

• Hus (RK)

• Administration (CB)

6. Eventuelt

7. Næste møde

Ad. 1. Velkomst

Ad. 2. Godkendelse af referat

• Referat fra sidste møde godkendt.

Ad. 3. Kort status på byggeri 

• Jan, Marianne, Thomas og Karsten var ikke tilstede.

Ad 4. Nyt fra formanden

PNJ orienterede og bragte følgende punkter til behandling:

• EliteSilkeborg: Gennemgang af materiale fremsendt til bestyrelsen. Bestyrelsen godkender SK´s engagement i EliteSilkeborg på de i det fremsendte materiale beskrevne vilkår, idet SK´s indskud og  efterfølgende årligt kontingent er godkendt i størrelsen 10.000 kr jf. powerpoint sendt til bestyrelse  og gennemgået på mødet.

• Artikel om Jeanette i MJA blev omtalt og Jeanettes positive syn på træner-gerningen noteret

• Den forestående standerstrygning og opgavefordeling blev behandlet 

• Oprydning inden standerstrygning

• Status på klubmesterskab: Tom og kap har styr på det .

• Status vedr. B.H.Rengøring evt. opfølgning o.s.v. 

• Søsportens Hus: Vi kan ikke se hvordan driftsøkonomien skal hænge sammen i det ned-skalerede  projekt hvor kun SK og roklubben kan være, sådan som byrådet har i budget. CB har skrevet  til Hanne Bæk Olsen. Vi er orienteret om, at kommunen indkalder til drøftelse i November og  afventer.

• Vi skal have mere gang i byggeprojektet. Hvis vi har fået sammensat et udvalg hvor personer p.t.  har svært ved at afsætte den nødvendige tid, så bør vi nok vælge andre personer til opgaven.

• Krav om bassinprøve for at vi kan benytte svømmehaller.

Ad 5. Bordet ”rundt”:

Økonomi (CB):

• Det skal undersøges om vi skal have/har CVR-nummer og der skal oprettes nemkonto  

• Resultat og likviditet er bedre end budget, men vi mangler stadig stor regninger fra 

DKF, VM m.v.

Hus (KB):

• Det roder lidt og vi trænger til en gennemgang af huset, montage af dørhåndtag o.s.v.

Kap (TF):

• Det har været en helt forrygende sæson. Måske dog DM lidt under tidligere niveau 

m.h.t mesterskaber.

• TF beretter om fremtiden, visioner oh hvordan vi kan skabe flere vindere, indfange  forældre som hjælpetrænere o.s.v.

• PNJ spørger til resultat fra Silkeborg Regatta

• Tøjsponsorat fra Craft er udsat til 2014, men aftalen ér iflg. TF på plads.

Motion (SS):

• SS henstiller til, at man behandler vore kajakker bedre. Vi har et stort slid på grund af  hårdhændet behandling. Vi skal have fokus på, at medlemmer passer på vort materiel.  PNJ nævner i tale ved standerstrygning, at vi skal være bedre til at passe på vort udstyr  og at alle skal minde hinanden om det.

• Årets ungdomshold blev drøftet. Holdet måtte desværre nedlægges. Efter et kort,  men fint instruktionsforløb, blev et tilbud om en fast ugentlig trænings/ropas efter de  unges ønske etableret, men desværre måtte holdet efter få uger nedlægges, grundet  svigtende fremmøde.

• Med henvisning til bla. email fra Jytte vedr. hjemmeside blev dette debatteret. Til  Hjemmesiden efterspørges mulighed for kommunikation mellem medlemmer. Kan  vi lave noget ? Claus Stefansen og Claus Nørgaard kikker på rokort.dk. CB spørger  om det er et reelt behov fordi kommunikationsbehov løses via Facebooksiden ? Er det et spørgsmål om at tænke nyt ?  Humlen er, at vi ikke igen skal slide en web-master op med specialudviklet software  som kun én kan vedligeholde.

Ad 6. Eventuelt:

PNJ vender tilbage med forslag til datoer for bestyrelsens nytårstaffel.

Ad 7. Næste møde:

Ikke aftalt