Referat af Bestyrelsesmøde 4 2017

REFERAT

Bestyrelsesmøde 4 – 2017 2018 Silkeborg Kajakklub.

Mandag d. 14. august  2017, KL. 17.30 – 20.00                              

STED:  Søsportens Hus.

Afbud: Søren Slott, Thomas Rask (træning)

Dagsorden godkendt.

1)      Lukket sag.

2)      Information fra formanden.

·         Der har været dialogmøde med Jarl Gorildsen og grundejerforeningen på Sølystvej.

Mødet blev holdt i en rigtig god ånd og grundejerforeningen udtrykte stor tilfredshed med samarbejdet med Silkeborg Kajakklub.

Klagen over kommunens tilladelse til at robanerne må udlægges lidt tidligere og optages lidt senere, handlede mest om måden beslutningen var truffet/gennemført. Grundejerforeningen har intet at udsætte på samarbejdet og dialogen med klubben.

”tvisten” omkring robanerne er udelukkende en ”sag” mellem grundejerforeningen på Sølystvej og Silkeborg Kommune.

Silkeborg Kajakklub er udelukkende brugere af robanerne, og klubben har udtrykt sine ønsker for at benyttelsen heraf, til træning, og distanceoptimering, og til de 1-3 stævner vi maksimalt kan afholde om året.

Bestyrelsen vil gerne understrege at klubben kun er bruger af robanen, og ikke har en holdning ej heller en mening om klagen, heller ikke om udfaldet heraf.

Klubben håber selvfølgelig på, at der kan opnås en for alle parter god og spiselig løsning.

Bestyrelsen håber ligeledes på forståelse for vigtigheden af at al dialog omkring robanerne er Bestyrelsens ansvar og opgave. Bestyrelsen ønsker derfor ingen indblanding fra medlemmer mv., da dette blot vil betyde forvirring om hvor og hvem vi er. Al henvendelse om robanerne bedes derfor stilet til formand Rune Kristensen.

Der afholdes møde med brugerne af Søsportens Hus medio september, hvor der skal aftales regler og rammer for brugen af dette dejlige hus.

Herom senere.

Hvis du allerede nu ønsker at benytte faciliteterne, så passe din klubnøgle til porten længst mod vest, og bag den er der en nøgleboks, hvor du kan finde en nøgle til omklædning. Husk at lukke og låse efter dig.

3)      Bestyrelsen havde en snak om den voksende kritik, der har været omkring landsholdsudtagelser og dialogen med DKF.

·         Udtagelser af roere, der ikke har deltaget i iagttagelses/udtagelsesstævner, men som er blevet udtaget alligevel. Manglende respons på henvendelser til Talentchef fra Cheftræner i klubberne har også givet anledning til mange panderynker, hvorfor klubben har klaget herover til DKF.

Klubben ønsker at der sker en opprioritering af dialogen mellem cheftræner og talentchef.

I udtagelsesbreve understreger DKF at man ikke ønsker henvendelser fra forældre og roere, og at dialog om udtagelserne skal ske via cheftræner eller SKC ansvarlig. Derfor er det vigtigt at denne dialog er hurtig og hensigtsmæssig.

Klubben afventer svar på henvendelsen umiddelbart efter førstkommende DKF bestyrelsesmøde.

4)      Lukket sag.

5)      Økonomi.

Lidt færre nye til instruktion end forventet.

Lidt øget materiale indkøb og lidt stigning i forsikringsudgifter (udbygningen) og større udgifter til varme, (varmt vand især) betyder at vi måske kan se frem til en mindre overskridelse af budgettet.

Carsten iværksætter et serviceeftersyn af varmeanlægget snarest.

6)      Standerstrygning, klubmesterskab, og fejring af NM, EM og VM medaljer slås sammen d. 30 . september. Mere herom meget snart på hjemmesiden, opslagstavle og FB.

7)      Søgængeren.

Lene Rohde vil fremadrettet være klubbens bindeled til vores bladredaktør

8)      Tiden nærmer sig for at vi går i vintermode, og derfor skal vi have pudset klubben af til vinterens komme.

Husformanden inviterer derfor i midten af oktober til en hyggelig dag med morgenbrød, kaffe i litervis, og god mad efter endt arbejde.  Sæt allerede nu kryds i almanakken, den 12. november fra kl 9 til ca 13. Vi gør det sent på året, så vi har set de fleste blade falde af træerne, - og ned i tagrenderne J!

 Kommende Bestyrelsesmøder og bestyrelsesaktiviteter:

Bestyrelsesmøde 5. dato på vej

30. september 2017, fejring af NM, EM og VM medaljer, klubmesterskab, og standerstrygning.

23. oktober 2017, Bestyrelsesmøde 6.

4. december 2017, Bestyrelsesmøde 7.

 Alle dage er mødetidspunkt for bestyrelsesmøderne kl. 17.30 – ca. 20.00.

Har du pkt. som du ønsker bestyrelsen skal behandle, så skal du sende et oplæg til twinther@webspeed.dk  senest en uge inden bestyrelsesmødet, så det kan nå at komme med på dagsordenen.

Vi holder normalt bestyrelsesmøderne i klubben, og sidder helst i Vikingestuen, men enkelte møder kan af praktiske årsager være flyttet til andet lokale, - især i perioden hvor der er instruktionsaftener.

Vi tilstræber, at kunne lægge et referat af mødet på hjemmesiden senest indenfor en uge.

Mail og mobil til Bestyrelsen 2017/2018.

Rune Dreier Kristensen:  rdk@silkeborg.dk,               2488 3945

Carsten V. Madsen:  cm@aarstiderne.dk  ,                2668 8227

Søren Slott:              soeren_slott@yahoo.dk  ,          2444 2074

Thomas Rask:          thr@styreg.com  ,                       3046 0431

Poul Helge Andersen: pha@pc.dk,                             5050 3311

Kent Skovsager:   kent.skovsager@gmail.com   ,    4160 4184

Thomas Winther(sekr.): twinther@webspeed.dk , 2985 0928

Adm. ansvarlig: vakant

Suppleant: vakant.

VAND OG VARME !

Der er konstateret store udsving i klubbens varmeforbrug.

En del kan henføres til rørspringningen under gulvet tidligere på året.

Det kan dog konstateres, at vi ofte "fyrer for fuglene".

Alle yderdøre bedes derfor videst muligt holdes lukket!

Hvis ikke dette efterleves vil radiatortermostaterne automatisk reagere!

Endelig har vi erfaret, at enkelte klubmedlemmer - sikkert i den bedste mening - har ændret på fremløbstemperaturen for gulvvarmen, hvilket er strengt forbudt !

Venligst respektér ovenstående, da vi ellers ikke kan styre temperaturen.

Med håb om forståelse og vilje til at hjælpe hinanden med at huske !

Bestyrelsen

Referat fra Eliteudvalgsmøde 15/8

Deltagere: David, Lars, Preben, Søren G, Søren M, Frederikke, Annemette, Thomas, Kent

0.         Opfølgning på referat fra sidste møde

1.         Emner til drøftelse og/eller beslutning

Kajakskole – Hvinningdalskolen

Silkeborg Kajakklub har fået en henvendelse fra Hvinningdalskolen om kajakintroduktion for 52 elever i uge 19-26 2018. Vi har ikke ressourcerne til at gennemføre kajakinstruktion for eleverne. Kent giver besked til Hvinningdalskolen.

Træningslejr i uge 7 og påsketræningslejr 2018

Forslag om skitræningslejr i uge 7. Thomas undersøger nærmere.

Evaluering og drøftelse af sidste års påsketræningslejr. Lars og David undersøger mulighederne.

Påsketræningslejr 2018 drøftes også på næste KC-møde i september.

Kent kontakter Roforbundet om de har nogle erfaringer med andre træningscentre.

Ønskeliste 2017

Ønskesedlen blev gennemgået og det blev besluttet at David indkøber håndvægte, måtter, elastikker efter ønske fra roerne. De resterende ønsker vil blive taget med på næste Eliteudvalgsmøde.

Ergometer tages med til DM til reparation.

Trænerbemanding (KC og Kap 1)

Der er udsendt mail til roerne samt forældre omkring trænerbemandingen. Den nye struktur giver en større fleksibilitet for roerne samt trænerne.

Der skal muligvis findes en træner mere.

Informationer omkring vintertræningen følger senere.

Sikkerhed på vandet

Retningslinjen omkring ”Sikkerhed på vandet” skal præciseres yderligere.

Preben sender materiale fra DKF til Annemette. Annemette laver udkast til ”Sikkerhed på vandet”.

Sikkerhedsreglerne om vinteren drøftes på næste Eliteudvalgsmøde.

Verificér kontaktdata

Kontaktdata på Google Drev skal løbende opdateres.

Holdlederne/trænerne sender eventuelle ændringer til Annemette.

Holdledere og -struktur samt informationer

Heldigvis mange nye børn, men det kræver mange informationer løbende hele året.

Vi skal have gennemgået informationsmaterialet til instruktion og sommerskole, så vi hvert år får givet de samme informationer.

Profilmagasin eS

Lars og David overvejer om vi har ressourcer til at færdiggøre eS Profilmagasin.

2.         Kommende aktiviteter

16/8: Fejring af EM Og NM medaljer

– ændret til d. 30/9 så Line Langelund (EM sølv sprint) og Thorbjørn Rask (EM sølv maraton) kan deltage

1-3/9: DM Sprint

-       Der er udsendt informationer til roerne og deres forældre

16-17/9: Rendsburg Regatta

-       Alle roere kan deltage. Søren G. Hansen står for planlægningen.

30/9: Standerstrygning, klubmesterskab og fejring af EM Og NM medaljer

7/10: Sæsonafslutning

-       Kent står for planlægning af aktiviteter

-       Forældreudvalget står for forplejningen

3.         Generel update

Aktivrepræsentanter (Frederikke, Søren M)

Der er ønske om Kettlebells, nye skråbænke, måtter samt træningselastikker.

Ønske om fælles løbetræning.

Bænkpres skal skrues fast.

Forældreudvalg (Annemette)

I gang med DM-planlægningen.

Superkraftcenter (David)

Se punktet ” Trænerbemanding (KC og Kap 1)”

KC-aftalerne skal gennemgås af Kent og Lars, og de nye roere på KC skal informeres om KC-aftalerne.

Silkeborg Efterskole (David)

Rigtig god informationsdag for de 15 nye kajakefterskoleelever i kajakklubben.

eliteSilkeborg (David)

Ingen nyheder

Kap 1 (Preben)

Se punktet ” Trænerbemanding (KC og Kap 1)”

Kap 2 (Thomas)

Super godt hold med mange aktive roere.

Kap 3 (Søren G)

Er udfordret på antallet af kajakker og pagajer der er til rådighed især om mandagen, da alle hold skal på vandet kl. 16.30. Thomas kontakter Hanne om Mix-holdet måske kan ro en anden dag.

Søsportens Hus (Lars)

Der skal afholdes møde med Silkeborg Kommune omkring husreglerne i Søsportens Hus.
Det blev drøftet hvilke ønsker Silkeborg Kajakklub har til opholdsfaciliteterne.

Sponsorudvalg (Kent)

Der er møde i Sponsorudvalget d. 16/8.

Sponsorudvalget har søgt fondsmidler til 2 motorbåde.

Bestyrelsen (Kent)

Kent informerede om punkter fra sidste bestyrelsesmøde.

4.         Eventuelt

Der mangler dato for afvikling af svømmeprøven for kajakskole roerne.

Der skal findes en dato for bestilling af klubtøj.

Maribo Marathon 2017

8 af Silkeborg Kajakklubs mange meget stærke maratonroere, kørte lørdag til Maribo, for dels at vise Silkeborg-flaget, dels for at forsøge at få en last minut-udtagelse til VM maraton, som i år afvikles i Sydafrika.

Hvorvidt det lykkedes for de ikke forhåndsudtagne vides endnu ikke.

Stævnet i Maribo blev som ofte tidligere afviklet i hård vind, hvilket for mange betød ekstra udfordringer, med bølger og meget vand i båden.

Udfordringer mødte roerne også til DM Maraton i midten af juni, hvor der var udtagelse til EM. 

Her drejede udfordringen sig om en bane, som var udlagt meget langt fra international standard.

Når det handler om udtagelse til store internationale stævner, er det vigtigt at deres træning og forberedelse frem til udtagelsen kan planlægges ud fra en forventning om at blive målt på en bane, der minder om de stævners baner de forsøger at opnå udtagelse til.

Silkeborgs roere klarede sig flot i Maribo på trods af de svære betingelser.

Anne-Sofie Winther vandt Dameseniorklassen, foran klubkammeraten Annemia Pretzmann.

Annemia, Anne-Sofie og Frederikke

Annemia, Anne-Sofie og Frederikke

I U18 klassen vandt Thorbjørn Rask meget overbevisende med over 4 minutter ned til nærmeste konkurrent, og tiden ville have rakt til en andenplads i seniorklassen.

Thorbjørn

Thorbjørn

Klubkammeraten Mads Holm kom i mål på en 4. plads.

Mads

Mads

Frederikke Maretti er ligesom Thorbjørn Rask forhåndsudtaget til VM maraton, og gjorde det flot med en 2. plads i sin klasse.

Et par af de seje af Silkeborgs U12, U14 og U16 roere var også blevet fristet af udfordringerne i Maribo, og Noah Dyekjær Pedersen kunne køre hjem med en flot 2. plads i U16.

Noah

Noah

Rasmus Aborg (U14) roede sig også frem til en flot 2. plads.

Rasmus

Rasmus

Camilla Rask stillede op i U12 klassen, men måtte udgå med maskinskade.

Tider for Silkeborg roerne:

Anne-Sofie Winther         (senior 21 km)    1.47,59

Annemia Pretzmann        (senior 21 km)    1.50,01

Thorbjørn Rask                (U18 21 km)        1.37,03

Mads Holm                       (U1821 km)       1.49,15

Frederikke Maretti           (U18 21 km)        1.50,29

Noah Dyekjær Pedersen(U16 17 km)        1.34,26

Rasmus Aborg                 (U14 17 km)        1.34,50

Camilla Rask                    (U129 km)         DNF

Kig forbi Sølystparken og Søsportens Hus den 4.-6. august

I den kommende weekend vil der være livlig aktivitet ved Søsportens Hus i forbindelse med klubbens værtsskab ved de Nordiske Mesterskaber 2017. Allerede fredag kl. 18 skal mesterskabet åbnes. Borgmester Steen Vindum kigger forbi og fanerne skal til tops. Alt sammen imens Prinsens Musikkorps spiller. Prinsens Musikkorps betjener populært sagt Kongehuset, Forsvaret og Det Danske Folk. Det gøres med musik, ved royale begivenheder (bryllupper, fødselsdage m.v.), royale besøg, parader, marchture og andet ceremoniel – eller som nu ved det Nordiske Mesterskab.
Lørdag kl. 9.00 går starten på det første løb. For de som ikke kender Nordisk Mesterskab, så er det lidt noget andet end en almindelig regatta med indledende og semifinaler. Til Nordisk Mesterskab er der kun finaleløb. I hvert løb må hvert land (Norge, Sverige, Finland og Danmark) stille med 2 både til start (dog 5 både på 2500m/5000m).

Program, startlister og resultater kan findes her:

http://results.imas-sport.com/silkeborg/regatta.php?competition=wettkampf_159

Lørdag kl. 13 vil den sidste etape af Søsportens Hus blive åbnet. Der er igen lagt op til et spændende program og festivitas.

Vi håber du vil komme forbi Sølystparken i løbet af weekenden. Det er i hvert fald masser af aktivitet og mange gode grunde til det. I salgsvognen kan du købe kaffe, kage, pølser m.v.

 

Robanen!

Her kan du læse Formandens, og dermed Bestyrelsens svar på den avisdialog, der er i dagens udgave af Midtjyllands Avis, efter at Grundejerforeningen på Sølystvej har klaget over en udvidelse af anvendelsen Langsøen.

Robane på Langsøen

Diskussionen om robane på langsøen er desværre endnu engang kommet på forsiden af Midtjyllands Avis, efter at Grundejerforeningen på Sølystvej har valgt at klage over kommunens afgørelse, der har givet både ro- og kajakklubben lov til at udlægge tre træningsbaner længst væk fra Sølystvej fra 1. maj til 1. oktober.

En helt naturlig konsekvens med etablering af Søsportens Hus i Sølystparken, opblomstringen af rosporten, der i disse år nyder stort fokus, og hvor særligt kajakklubben år for år sætter rekorder i antal vundne medajler og antal aktive udøvende.

Vi er stolte over at være Danmarks største kajakklub og vinde medajler til kommunen, der markerer Silkeborg som en aktiv sports by, hvor naturen og rosportsaktiviteter er i højsæde. Derimod er vi ved at være trætte af den årelange strid om robanen på Silkeborg Langsø, der har sin start helt tilbage fra Silkeborg Kommunes Byjubilæum i 1996, hvor der blev indkøbt en robane.

I over 10 år lå robanen i en container, da reglerne for brugen af banen var så skrappe, at det næsten var umuligt at få den udlagt. De seneste 10 år er reglerne blevet udfordret og kajakklubben har siden 2008 brugt anlægget og arrangeret stævner på Langsøen. Godkendelsen, som nu er indklaget af Grundejerforeningen går på at anvende blot 1/3 af roanlægget i sommerhalvåret, der skal forbedre træningsforholdene og sikkerheden for vores mange unge talenter og arrangere 1 – 2 stævner. Målet og ønsket fra kajakklubben er at få permanentgjort roanlægget.

Diskussionens kerne handler om fiskeretten og et spørgsmål om hvilke aktiviteter, der kan foregå på Silkeborg Langsø. Jeg tror på, at flere aktiviteter sagtens forenes på Langsøen med både fiskeri og roning. Et utal af forsøg er blevet gjort på af finde en løsning, og hver gang er der blevet klaget fra grundejerforeningen når mulighederne for brugen af robanen er blevet udvidet.

Jeg har som formand for Silkeborg Kajakklub svært ved at se, hvordan en forening skal kunne håndtere denne sag overfor grundejerforeningen. Udvalgsformand, Jarl Gorridsen foreslår, at kajakklubben skal søge en bedre dialog med grundejerforeningen, og er citeret for, at der ikke er lyttet nok til grundejerne.

Jeg repræsenterer Silkeborg Kajakklubs interesser i den her sag, og bliver meget i tvivl om, hvor udvalgsformanden står. Hvis der er noget, som vi har lyttet til i alle årene, så er det Sølystvejs fiskeret, og som sagtens kan praktiseres samtidig med at 1/3 af robanen er udlagt.

lever vi i 2017, med en kommune, der har udviklet sig til en aktiv sportsby og hvor ”outdoor” fylder rigtig meget. Her vil Silkeborg Kajakklub gerne spille en aktiv rolle, og være med til at vise byen og kommunen frem. Vi vil skabe liv og aktivitet på den mest bynære sø, og trække stævner til kommunen.

Her har vi behov for, at det bliver nemmere at arrangere stævner på søen og sikre at vores aktive kajakroere kan træne på robanen og opnå optimale forhold. Samtidig med, at der både kan foregå sejlads, roning, fiskeri og alle mulige andre aktiviteter på Langsøen.

Referat fra Eliteudvalgsmøde 20. juni 2017

Deltagere: David, Lars, Preben, Søren G, Søren M, Frederikke, Annemette, Thomas, Kent

0.        Opfølgning på referat fra sidste møde

            Bådpladser (Thomas, David og Lars)

            - pt. er navne på 90% af kap-båd-pladserne.

            - Der mangler numre på klubbådene, det er vigtigt af hensyn til de nye roere.

1.        Emner til drøftelse og/eller beslutning

Status på Handlingsplan 2017

-       Målsætningerne i handleplanen blev drøftet og den nuværende status på målene. Vi er kommet langt, men mangler fortsat nogle aktiviteter, som primært planlægges færdiggjort i 4. kvartal efter sæsonen.

Aktiviteter på Langsø (David)

-       Banerne må ligge på Langsø fra 1. maj til 1. oktober.

-       Vallensbæk Kajakklub afholder træningslejr efter Silkeborg Regatta.

-       U16 landsholdet afholder træningslejr i ugen op til NM.

-       Der mangler en trænerbåd – David indhenter tilbud.

-       David vil løbende tager roere med derover i grupper.

Sikkerhed på vandet

-       Iflg DKFs regler skal alle ro med vest hele året ind til de fylder 14 år.

-       U14 må gerne ro uden vest til stævner.

-       Veste skal være godkendte.

-       Alle skal have redningsvest i kajakken.

-       Reglerne for god færdsel på vandet skal genopfriskes. Roerne og deres forældre vil modtage en mail omkring reglerne på vandet samt reglerne omkring veste.

Input til DKF omkring konkurrencer ved de danske stævner, herunder 2.500m og 5.000m (Thomas)

-  Forslag om distancerne 2500m og 5000m til flere stævner.

- Forslag om en opdeling af U14 og U16 pga. af det store antal roere.

- Trænerne udarbejder et oplæg til DKF omkring forslagene. 

2.        Kommende aktiviteter

DM Maraton

-       Rigtig mange deltagere og meget flotte resultater. Vær opmærksom på at der er opkræves betaling pr. starter inden man tilmelder sig så vi sparer penge for afmeldte roere og ekstrabetaling for eftertilmeldinger.

Sommerskole 2017 (David)

-       Der er 17 tilmeldte.

-       DKF står for levering af T-shirt til roerne og trænerne.

-       Der bliver også mulighed for at prøve kajak-polo.

-       Freya, Nanna, Andreas og Emil er trænere

-       David og Annemette aftaler nærmere omkring indmelding, svømmeprøve og opkrævning.

Ry-træningslejr (Søren)

-       Der er 24 tilmeldte og trænerstaben er på plads.

-       Thomas sender træningsplanen til Lene af hensyn til afhentning af roerne enten i Ry eller i klubben.

-       Det er yderst vanskeligt at planlægge, mangler træner hjælp.

Silkeborg Regatta (Lars)

-       Lars er i gang med planlægningen og der er styr det hele.

-       Der mangler hjælp til baneudlægning.

Dato for næste møde er tirsdag d. 15. august kl. 19.00 i klubben.

3.        Generel update

Aktivrepræsentanter (Frederikke, Søren M)

-       Ønske om flere håndvægte

-       Drøftelse af træningstidspunkter i sommerferien og træningsprogrammerne.

Forældreudvalg (Annemette)

-       Stor opbakning fra forældrene til Bagsværd Regatta.

-       De næste opgaver er til DM d. 1. september til 3. september i Bagsværd.

-       Ønske om at andre medlemmer udover Kap-forældre kunne give en hånd med ved Havneræs og Paradisløbet. Tages med på et bestyrelsesmøde.

Superkraftcenter (David)

-       Besøg fra New Zealand i næste uge

-       Rigtig mange flotte udtagelser til EM U18/23 sprint, EM maraton, EM senior sprint og NM U16/18/21

Silkeborg Efterskole (David)

-       David har været til møde på Silkeborg Efterskole og næste skoleår er på plads.

-       På mødet blev der drøftet træningsdagbog og forslag om at forberede eleverne bedre på vintertræning.

eliteSilkeborg (David)

-       David har løbende kontakt med eliteSilkeborg.

Kap 1 (Preben)

-       Drøftelse om boblere

-       Rigtig gode resultater for U14

-       Talent Teams fredagstræning med Nicolai har været godt.

-       Kap1 vandt en pizzaaften til Sponsorløbet – planlægges snarest.

-       Der skal ses på trænerbemandingen inden de nye efterskole elever starter.

Kap 2-3 (Søren G)

-       God gruppe og gode resultater til stævnerne.

-       Der kommer nye roere ind fra instruktionsholdet på kap 3

-       Der skal ses på trænerbemandingen inden de nye starter.

Søsportens Hus (Lars)

-       Håber det er hele er klar til Silkeborg Regatta, men noget usikkert.

-       Klubben har fået inventar fra det gamle stadion til Søsportens Hus.

-       Rune Kristensen står for et arrangement, hvor alle klubbens medlem vil blive inviteret over til Søsportens Hus.

Sponsorudvalg (Kent)

-       Der mangler fortsat en formand, hvilket er meget kritisk.

 

Eventuelt

Telt

-       Ønske om et telt til DM Maraton og til stævnerne i Sverige og Tyskland.

Klubtøj

-       Første bestilling er afsluttet.

-       Der skal åbnes for ny bestilling senere på året

o   Der er ønske om følgende:

§  Regntøj

§  Hættetrøjer

§  Lange tights

§  Ro tights

§  Svedtrøjer

§  Polo t-shirt

Der kommer informationer i Søgængeren og på hjemmesiden om næste vindue for bestilling af det nye sponsortøj

Sommerferieplan

-       David udsender med næste træningsprogram over forventet trænerbemanding i løbet af sommerferien.

Referat af bestyrelsesmøde 3 2017.

REFERAT

Bestyrelsesmøde 3 – 2017 2018 Silkeborg Kajakklub.

Mandag d. 12. juni  2017, KL. 17.30 – 21.00                              

STED:  Klubben.

Afbud:  Ingen!

 

1)      Referat og dagsorden godkendt.

2)      Information fra formanden.

·         Klubben er blevet tilbudt at kunne overtage forskellige møbler/inventar til Søsportens Hus, fra SIF´s gamle lokaler på det gamle stadion. Rune og Lars har kigget på mulighederne. Vi får tilsagn på ønskerne snart.

·         Skal klubben pyntes op til festlighederne i forbindelse med Ildfestregattaen. Hvis du vil give en hånd med så kontakt Rune.

·         Kommunen opsætter aluminiumsskilt til Søsportens Hus.

·         Silkeborg Kommune støtter indvielsen af Søsportens Hus i forbindelse med UNM Sprint lørdag d. 5. august kl. 12.00, hvor Borgmester Steen Vindum (V), Ole Tikjøb (DKF), og Formand Rune Dreier Kristensen holder korte taler.

·         Regulativet for brugen af Silkeborg Langsø bliver ændret, så der nu bliver bedre muligheder for træning, og for at kunne afholde større stævner i fremtiden. De nærmeste naboer til Søsportens Hus (beboerne på Sølystvej) har været meget samarbejdsvillige, så det skal vi huske når vi færdes på grunden, altså vise så meget hensyn til dem, invitere dem, og byde på kaffe/kage eller lign. når vi afholder arrangementer. Selvfølgelig også gratis entré.

3)      Temadrøftelse om materiel og bygninger blev udsat til et kommende møde.

4)      Drøftelse af ønske fra Karen Boel om betalt klubtøj til instruktører og trænere.

·         Bestyrelsen er generelt enig i at de mange timers frivillig instruktør/træner indsats skal ”belønnes/påskønnes”. Hvis ønsket fra Instruktionsudvalget og de mange frivillige trænere er tøj, arbejder vi gerne videre med at finde mulighed for det.  Bestyrelsen vurderede, at det samlet set vil blive en udgift på ca. 50 – 60.000,- . Den svære opgave bliver at sætte navn på hvem der skal have, og især hvem der ikke skal.

·         Det budget der blev godkendt på generalforsamling, giver ikke mulighed for at vi kan gøre ret meget på denne front. Men vi tager det med på budget 2018. Husk at vi kun kan bruge pengene én gang J.

·         Beslutning blev at Rune kontakter Bente Refslund for at sikre, at det er et ønske fra instruktørerne.

5)      Klubbens største arrangement i år bliver UNM Sprint, d. 5. og 6. august.

De fleste aftaler er ved at være på plads, men det er helt afgørende vigtigt at så mange som muligt rækker poten i vejret og melder sig til at hjælpe Lars og Co.

Der er mange opgaver op til stævnet, men også under og efter stævnet.

https://silkeborg-kajakklub.org/nordicsprint2017

Robanerne skal fx være fjernet senest 3 dage efter stævnet pga. forberedelserne til Ildfest Regattaen, for blot at nævne én af de mange store opgaver stævneudvalget håber på Jeres opbakning til.

Kontakt meget gerne Lars direkte på mobil 2191 3624 eller på mail: lars.d@ofir.dk

6)      Betaling af kontingent for 2017!

a.       Vores adm har d. 8 juni udsendt rykker for kontingentbetaling til 120 ”medlemmer”

Det er ikke i orden!

Er du i restance når du læser dette, så gør os den tjeneste at få betalt, eller i det mindste give os besked, hvis du ikke længere ønsker at være medlem af klubben.

 

7)      Udskiftning af vindskeder.

Udskiftningen foretages af Brædstrup Tømrerforretning A/S, og går i gang i nær fremtid.

8)      Efterårets oprydningsdag blev aftalt til d. 12. november 2017

Vi håber på din opbakning på denne dag, og vi glæder os til at give kaffe og morgenbrød mv, og selvfølgelig noget at spise når vi er færdige, vi står inde for kvaliteten af maden, -måske man bliver udsat for Mormormad fra Hotel Himmelbjerget, som mange gør ved klubbens sponsorløb. (Så bliver det ikke meget bedre!!)

Vel mødt, der er altid noget der kan laves.

Lars Liebst, (dir. for Tivoli). “ TIVOLI bliver aldrig færdig!”.

Det gør SK heller ikke, men støt din klub, uanset du bruger den hver dag eller kun en gang imellem.

9)      Dato for standerstrygning blev aftalt til d. 30. september 2017.

·          Invitation kommer senere.

Se info på hjemmesiden / FB senere.

10)   Vi arbejder på at gøre noget ved vores hjemmeside

Første step bliver, at vi afholder en mini-kursusdag, for os mange ukyndige, der som denne redaktør gerne vil lære mere.

Som også gerne vil bruge et par timer på at vedligeholde og opdatere vores mange informationer, -vi skal huske at vi er mange aktive, og at det kræver mange ”hænder”.

Er du interesseret i at være med til dette ”minikursus” så skriv til Thomas Winther på twinther@webspeed.dk , så vil han forsøge at arrangere et par timer med rigeligt kaffe og kage, hvor du vil få en intro til hvordan man gør på vores model.

Du skal kunne medbringe og anvende din egen bærbare PC.

11)                        Regler for brug af rednings/svømmevest.

·         Reglerne er ret enkle, og det betyder at aktive, der ikke er fyldt 14 år altid skal bære rednings/svømmevest.

·         Det er op til den aktive og dennes forældre at sørge for at denne regel overholdes.

12)   Elever på vores Sommerskole som efter at have deltaget i Sommerskolen , ønsker at blive medlem af SK, skal naturligvis bestå svømmeprøven.

13)    Bestyrelsens ”møde og deltagelseskalender” ser pt således ud.

Kommende Bestyrelsesmøder og diverse aktiviteter:

      1. og 2. juli 2017, Silkeborg Regatta.

      5. august kl. 12.00, Indvielse af Søsportens Hus. (ifbm UNM 2017)

      5. og 6. august, NM Sprint, Søsportens Hus, Silkeborg Langsø.

14. august 2017, Bestyrelsesmøde 4.

 

      16. august 2017, Fejring af NM, EM og VM medaljer.

13. september 2017, Bestyrelsesmøde 5.

23. oktober 2017, Bestyrelsesmøde 6.

4. december 2017, Bestyrelsesmøde 7.

 Alle dage er mødetidspunkt for bestyrelsesmøderne kl. 17.30 – ca. 20.00.

Har du et punkt som du ønsker bestyrelsen skal behandle, så skal du sende et oplæg til twinther@webspeed.dk  senest en uge inden bestyrelsesmødet, så det kan nå at komme med på dagsordenen.

Vi holder normalt bestyrelsesmøderne i klubben, og sidder helst i Vikingestuen, men vi kan af praktiske årsager være flyttet til andet lokale, - især i perioden hvor der er instruktionsaftener.

Vi tilstræber, at kunne lægge et referat af mødet på hjemmesiden senest indenfor en uge.

Mail og mobil til Bestyrelsen 2017/2018.

Rune Dreier Kristensen:  rdk@silkeborg.dk,               2488 3945

Carsten V. Madsen:  cm@aarstiderne.dk  ,                2668 8227

Søren Slott:              soeren_slott@yahoo.dk  ,          2444 2074

Thomas Rask:          thr@styreg.com  ,                      3046 0431

Poul Helge Andersen: pha@pc.dk,                             5050 3311

Kent Skovsager:   kent.skovsager@gmail.com   ,      4160 4184

Thomas Winther(sekr.): twinther@webspeed.dk ,   2985 0928

Adm. ansvarlig: vakant

Suppleant: vakant.

Næsten 30 nybegyndere på smuk tur

Vejret var perfekt, naturen var perfekt, rovandet var perfekt for ikke at tale om selskabet. What´s not to like.

En del af nybegynderne, som netop er blevet friroet, valgte at tage med på begyndertur lørdag, hvor turen gik fra Ry til Klostermølle og retur. De 22 km. blev tilbagelagt i fin stil og alle klarede det super flot.

Kunne du tænke dig at komme med på tur, så tjek udvalget ud. Du kan stadig nå at komme med på sommerturen til Tyskand.

https://silkeborg-kajakklub.org/tur/

Tak for Sponsorløb 2017

Onsdag d. 7. juni gentog Silkeborg Kajakklub succesen med sponsorløb for 3. år i træk - denne gang på åen foran kajakklubben (flyttet fra Langsøen ved Søsportens Hus pga. det dårlige vejr).

Vi havde en fantastisk eftermiddag/aften med stort fremmøde, god stemning, velstegte pølse og endnu vigtigere... med mange roere på vandet – i alt 44 roere i alderen 11-20 år, der roede samlet 516 km på 1 time (hver roer roede mellem 9 og 14 km) lige fra nybegyndere til Danske og Nordiske mestre.

Sponsorstævnet blev afsluttet med gastronomisk Mormormad fra Underhuset til alle roere.

Stor tak til roere, forældre, bedsteforældre og frivillige i klubben for arbejdet med, at indsamle kontrakter og penge. Det var herligt endnu engang, at opleve den kæmpe store opbakning fra alle jer der deltog i jagten på sponsorer, og sammen fik i samlet 85.000 kr ind (penge og gaver), til Kap og Eliteudvalget, - og altså dermed til Jer selv. Fantastisk flot arbejde!

Talentarbejdet i Silkeborg Kajakklub er mangfoldigt og omfattende, så derfor er vi rigtig glade for at mærke den kæmpe store opbakning, som en stor skare af erhvervsdrivende, forældre, bedsteforældre og venner viser os. Både pengene og de fine gaver, som omsættes til penge ved et amerikansk lotteri i forbindelse med Silkeborg Regatta skal understøtte dette.

 

Silkeborg Kajakklubs Sponsorløb 2017

Vi glæder os meget til at se alle interesserede på næste onsdag 7. juni til årets sponsorløb.

Det foregår ved Søsportens Hus, Sølystparken, Sølystvej fra ca. kl. 17.30 til ca. 19.30 (sponsorløbet afvikles fra kl. 18.00 - 19.00).

Sponsorløbet er en meget vigtig aktivitet der styrker økonomien og sammenholdet i kap-afdelingen til gavn for alle roere uanset niveau.

Håber derfor på stort fremmøde. Alle er velkomne!

Der kan købes pølser og drikkevarer til billige priser.

Fredag den 9. til søndag den 11. Kajakekspedition til Lillebælt

Fredag den 9. - søndag den 11. juni Kajakekspeditionen til Lillebælt                                                                                                                                         Kig på beskrivelsen under ture og tilmeld dig, hvis du skulle have lyst at være med. 

For havkajakker og sikre kajakroere                                                                                                                                                                                                        Jan Højris Lavrsen er kontaktperson

Administrationsansvarlig, GENOPSLAG

Administrationsansvarlig, bestyrelsesmedlem.

På generalforsamlingen blev der ikke valgt en administrationsansvarlig til bestyrelsen.

Opgaven er i følge administrationsansvarlig gennem de seneste 8 år, Claus Byskov ikke så omfangsrig som man kunne forestille sig.

Stort set alle de daglige bogføringsopgaver varetages af Sanne Niebuhr, og Sanne er en rigtig god medspiller.

Så har du flair for tal og Excel, og regnskab, så har vi brug for dig.

Prøv at læse nedenstående "stillingsbeskrivelse" som Claus har formuleret.

Claus har givet tilsagn om, at han vil hjælpe dig godt igang.

Vi har i bestyrelsen et par særdeles regnskabskyndige, som desværre har andre vigtige og tidskrævende opgaver, især i Kap og Polo-afdelingerne. De vil også være dig behjælpelig med at løse opgaven.

Interesseret?,  så kontakt evt. formand Rune Drejer Kristensen, for en snak på 2488 3945. eller på mail: RDK@silkeborg.dk

Stillingsbeskrivelse administrationsansvarlig.

Organisation og system

Aftale med bogholder (Sanne), som varetager opgaver omkring

 • Bogføring
 • Opkrævning af kontingent
 • Måneds og årsregnskab
 • Revision af årsregnskab
 • Kontakt med DKF vedr honorering af trænere og kraftcenter
 • Kontakt med Kommunen vedr lokale- og medlemstilskud
 • IT system til økonomi og medlems registrering (Conventus)

Opgaver

 • Løbende kommunikation med Sanne omkring (for det meste mindre) problemstillinger omkring bogføring
 • Månedlig orientering af bestyrelse om klubbens økonomiske situation og muligheder for at disponere udgifter, vedligeholde arkiv med klubbens aftaler (f.eks. træner ansættelsesaftaler, forsikringspolicer, generalforsamlinger). Google drive anvendes således dokumenter kan deles med bestyrelsesmedlemmer der har Google konto (gmail)
 • Årlig cyklus
  • Indberetning af medlemstal til centralt foreningsregister (CFR). Sker årligt.
  • Forsikringscheck
  • Budgetforslag til bestyrelse og generalforsamling
  • Økonomiberetning til generalforsamling
  • Ansøgning om lokale- og medlemstilskud

Uddelegerede opgaver

 • Vedligeholdelse af medlemsdatabase (Claus Nørregaard)
 • Hjemmeside vedligeholdelse (Claus Nørregaard) (Bagved liggende system er full-service løsning hos squarespace.com)
 • Indhold til hjemmeside sker direkte fra brugere oprettet som indholdsleverandører
 • Tur og båd registrerings system (Claus Nørregaard) (Vi anvender rokort.dk, som er en hostet løsning, der henter medlemsdata fra Conventus

Ny tøjsponsor

Tøjfirmaet Trimtex er et norsk firma som har specialiseret sig i specialdesignet sportstøj inden for primært løb, triatlon, cykel, langrend og orienteringsløb, men leverer også til mange andre klubber bl.a. til Norges største kajakklub i Oslo med 1.800 medlemmer og til Norges kajaklandshold. Trimtex produkter er og skal være førende på kvalitet og har ubegrænsede design muligheder.

Klubtøj og design

Vi har ifm aftalen fået lavet vores helt eget nye design af vores klubtøj og det kan ses og købes i vores egen webshop her (http://trimtex.dk/da/mit-trimtex/silkeborg-kajakklub/) – følg nedenstående beskrivelse. Se også design i vedhæftede oversigt. Vores webshop vil være åben for bestilling 2-3 gange om året og leveringsuge vil fremgå af webshoppen. Produkterne bliver specialproduceret og er ikke noget der ligger på lager. Derfor er leveringstiden ca. 5 uger, og der er heller ikke returret på speciallavede produkter, derfor at det vigtigt at I benytter jer af nedenstående prøvemuligheder.

Derudover kan alle klubbens medlemmer altid købe alle Trimtex’ øvrige varer med 25 % rabat, så længe nedenstående klubkode er registreret på jeres personlige konto.

Tøjprøvning

Trimtex er en internetbaseret virksomhed og har ikke egentlige butikker.

Vi er dog så heldige, at Trimtex har kontor og showroom her i Silkeborg, så her er man altid velkommen til at kigge forbi for at se deres udvalg. Der er dog ikke muligt at prøve forskellige størrelser, da der kun er kollektionsprøver, derfor anbefaler vi, at I møder op til nedenstående prøvedag.

Her i opstartsfasen med den nye aftale arrangerer vi mulighed for at prøve det nye tøj ifm Handicap onsdag 24/5 kl 18-20 i klubben

Sådan gør du

De af Jer, der ikke har oprettet en konto tidligere, I skal gå til http://trimtex.dk/ og oprette en personlig konto. Det gøres ved at klikke øverst til højre.

Derefter klikker I på Min Konto øverst og derefter på Mit Trimtex i menuen til venstre.

På denne side står der ”Teamkode til ind logning *” og i dette felt skal I skrive ”silkeborgkajak” og klikke på tilføj.
Når koden er tilføjet så kan I klikke på «Besøg Teamshoppen» og så er det bare at shoppe det I vil. Alle kan handle fra standard sortimentet med 25% rabat på den samme ordre. Standard ting vil blive afsendt med det samme, mens Klub produkterne vil blive sendt når de er produceret med levering i uge 28.

Dem der har konto fra tidligere og har lagt teamkoden ind, de kan bare logge ind på deres konto og så kan de handle med det samme.

Bestillingsfrist er 4/6 kl. 23:59

Husk at når shoppen lukker d. 4/6, så er der helt lukket for bestilling og ordrene går direkte i produktion. Dermed er det ikke muligt at bestille igen før næste shop åbner. Alle der har bestilt skal får en ordrebekræftelse på deres mail, hvis man ikke får denne, så er ordren ikke gået igennem.

Ved problemer med bestilling kontakt kundeservice:

https://trimtex.dk/da/help

Hvis man har kigget på nogle standard ting og gerne vil tilbage til Klub/Firma produkterne, så klikker man bare på menuen med Jeres ”kundenavn” øverst til højre.

Garanti

Trimtex giver to års garanti på syninger og lynlåse ved normal brug. Så skulle der være problemer med dette, så bedes I skrive en mail til reklamasjon@trimtex.no med forklaring, billede dokumentation og kopi af jeres ordrebekræftelse. Så vil I få hurtig hjælp.

Med venlig hilsen

Kent Skovsager , Tlf.: 4160 4184